LATVIJAS VĒSTURES INSTITŪTA ŽURNĀLS
1999. gads
SATURS1. numurs

ZINĀTNISKIE RAKSTI
Gerhards Guntis. Neolīta iedzīvotāju ķermeņa fiziskā uzbūve. - 5.-20. lpp.
Berga Tatjana. Zīmoggredzens ar burulaivas attēlu no Krāslavas Augustinišķu kapsētas. - 21.-29. lpp.
Straube Gvido. Rīgas iebraucamās vietas un viesnīcas 19. gs. vidū. - 30.-37. lpp.
Rozenbergs Jānis. Reālais un idealizētais Rīgas tēlojums latviešu klasiskajās tautas dziesmās. - 38.-61. lpp.
Zelče Vita. Ieskats Latvijas sieviešu vēsturē (19. gs. 50.-80. gadi). - 62.-86. lpp.
Zālīte Elga. Rūpniecības attīstība Latvijā 1920.-1934. Problēmas un rezultāti. - 87.-122. lpp.
Vīksne Rudīte. Godprātības dēļ vajātais. - 123.-132. lpp.

ĪSZIŅAS
Šterns Indriķis. Kauja Saules zemē. - 133.-136. lpp.

VĒSTURES AVOTI
Vīksna Arnis. Tumša nakte. - 137.-145. lpp.
Informācija par Rīgas pils. iedzīvotāju politisko noskaņojumu sakarā ar veiktajiem pasākumiem naktī no 1949. gada 24. uz 25. martu. - 146.-148. lpp.
Caune Andris. Viena vasaras nogale kopā ar komponistu Emili Melngaili. - 149.-156. lpp.

ZINĀTNES DZĪVE
Bērziņa Ināra. Latvijas vēstures institūta zinātniskā darbība 1998. gadā. - 157.-160. lpp.
Vasks Andrejs, Bērziņš Valdis. Eiropas arheologu asociācijas ceturtais gadskārtējais saiets Gēteborgā 1998. gadā. - 160.-163. lpp.
Denisova Raisa. Starptautiska antropologu konference. - 163.-165. lpp.
Zagorska Ilga. CHAGS 8. konference Japānā. - 166.-167. lpp.
Ērglis Dzintars. Konference "Lietuva un Latvija 20. gadu simtenī". - 167.-168. lpp.
Zelče Vita. Latvijas Republikas neatkarības proklamēšanas 80. gadadienai veltītā konference. - 169.-171. lpp.
Latvijas Zinātņu akadēmijā. - 172.-173. lpp.

LATVIJAS UNIVERSITĀTES VĒSTURES ZINĀTŅU NOZARES HABILITĀCIJAS UN PROMOCIJAS PADOMĒ
Radiņš Arnis. 10.-13. gadsimta senkapi latgaļu apdzīvotajā teritorijā un Austrumlatvijas etniskās, sociālās un politiskās vēstures jautājumi (saīsināts disertācijas kopsavilkums). - 174.-175. lpp.

RECENZIJAS
Breidaks A. Ievads baltu valodniecībā (aut. I. Loze). - 176.-179. lpp.
Kārlim Ulmanim 120 (aut. A. Lerhis). - 179.-184. lpp.
Stranga A. LSDSP un 1934. gada 15. maija valsts apvērsums. Demokrātijas likteņi Latvijā (aut. E. Zālīte). - 185.-189. lpp.

JAUNĀKĀS LITERATŪRAS APSKATS
Dribins L. Eiropas valstu minoritāšu tiesības: Vēsturisks apskats (aut. L. Lapa). - 190. lpp.
Dunsdorfs E. Latvijas vēstures atlants. 3. izd. (aut. Ē. Mugurēvičs). - 190.-192. lpp.
Latvijas vēstures atlants (aut. M. Auns). - 192.-193. lpp.
Mazākumtautību vēsture Latvijā / Eksperimentāls metodisks līdzeklis (aut. L. Lapa). - 193.-194. lpp.
Latviešu leģions. Varoņi, nacisti vai upuri? (aut. Dz. Ērglis). - 194.-195. lpp.

PĒC PUBLIKĀCIJAS
Astra H. Vēstule. - 196. lpp.

PERSONĀLIJAS
Etnogrāfei Dr. hist. Ingrīdai Leinasarei - 70. - 197. lpp.
Etnogrāfei Dr. hist. Mirdzai Slavai - 75. - 198. lpp.
Dr. hist. Ritai Brambei - 60. - 199. lpp.
Vēsturniecei Dr. hist. Mirdzai Lendiņai - 70. - 200. lpp.
Rīgas senvēstures pētniekam Kārlim Apīnim - 95 (aut. A. Caune). - 201. lpp.
Vēsturniekam un juristam Benno Āberam - 90 (aut. A. Caune). - 202.-203. lpp.


2. numurs

ZINĀTNISKIE RAKSTI
Spirģis Roberts. Kokneses pilskalnā atrastā 12. gs. svina bulla. - 5.-15. lpp.
Atgāzis Māris. Kaujas vāles Latvijā 10.-14. gs. - 16.-33. lpp.
Bērziņš Jānis. Latvijas rūpnieku un strādnieku attiecības 19. gs. otrajā pusē - 1914. gadā. - 34.-57. lpp.
Boge Sarma. Parlamentārās valsts iekārtas jautājumi Miķeļa Valtera "Vēstulēs par Somijas kultūru" (1914). - 58.-72. lpp.
Bērziņš Valdis. Vēlreiz par Cēsu kaujām. - 73.-84. lpp.
Cimermanis Saulvedis. Marģers Stepermanis un Vēstures institūta Etnogrāfijas nodaļa. - 85.-108. lpp.

ĪSZIŅAS
Graudonis Jānis. Daži akmens priekšmeti. - 109.-111. lpp.

VĒSTURES AVOTI
LPSR Zinātņu akadēmijas politiskā tīrīšana 1950. gadā (H. Stroda ievads). - 112.-124. lpp.

ZINĀTNES DZĪVE
Zelče Vita. Krišjāņa Valdemāra atcere Maskavā. - 125.-126. lpp.
Mugurēvičs Ēvalds. Aizvēstures un agrīnās vēstures zinātņu starptautiskās ūnijas sanāksme Beļģijā. - 126.-128. lpp.
Zelče Vita. Seminārs Somijā. - 129.-130. lpp.
Stradiņš Jānis. 19. Baltijas zinātņu vēstures konference. - 130.-133. lpp.
Bērziņš Valdis, Lerhis Ainārs. Lielbritānijas lielākajā arhīvā. - 134.-135. lpp.
Barzdeviča Margarita. Reģions un identitāte Latvijas vēsturē. - 135.-137. lpp.
Grāvere Rita. Viļa Deruma 100 gadu atcerei veltītā zinātniskā konference. - 138.-139. lpp.
Ose Ieva. Latvijas vēstures institūta arheoloģiskās ekspedīcijas 1998. gadā. - 139.-141. lpp.
Cimermanis Saulvedis. Sākotnējais pētījums Ovīšos. - 141.-142. lpp.
Grāvere Rita. Radiocikls "Ieklausies vēstures soļos". - 142.-143. lpp.

LATVIJAS UNIVERSITĀTES VĒSTURES ZINĀTŅU NOZARES HABILITĀCIJAS UN PROMOCIJAS PADOMĒ (AIZSTĀVĒTAS DISERTĀCIJAS)
Taurēns Jānis. Baltijas virziens Latvijas Republikas ārpolitikā 1934.-1940. gadā (saīsināts disertācijas kopsavilkums). - 144.-145. lpp.

RECENZIJAS
The Heraldry of Lithuania: I / The Lihuanian Presidental Commision of Heraldry (aut. A. Vijups). - 146.-150. lpp.
Kanstein H. Die Parkanlagen Georg Kuphaldts in Riga: Ein Beispiel historistischer Freiflächengestaltung (aut. Dz. Ozoliņa). - 150.-156. lpp.
Stradiņš J. Latvijas Zinātņu akadēmijas 50 gadi. 1. daļa: Latvijas Zinātņu akadēmija: izcelsme, vēsture, pārvērtības (aut. E. Zālīte). - 156.-161. lpp.
Uotila K. Medieval Outer Baileys in Finland: With Special Reference to Turku Castle (aut. I. Ose). - 162.-164. lpp.

JAUNĀKĀS LITERATŪRAS APSKATS
Amburger E. Die Pastoren der evangelischen Kirchen Ruālands vom Ende des 16. Jahrhunderts bis 1937. Ein biographisches Lexikon (aut. M. Jakovļeva). - 165.-167. lpp.
Loodus, inemine tehnologia. Interdistsiplinaarseid uurimusi arheoloogias. Muinasaja teadus 5 (aut. I. Zagorska). - 167.-169. lpp.
Senā Rīga: Pētījumi pilsētas arheoloģijā un vēsturē / Atb. red. A. Caune (aut. R. Spirģis). - 169.-172. lpp.
Eisen J. G. Deutsche Volksaufklärung und Leibeigenschaft im Russischen Reich. Ausgewählte Schriften (aut. G. Straube). - 172.-173. lpp.
Malahovska L. Latvijas transporta vēsture. 19. gs. otrā puse - 20. gs. sākums (aut. I. Grasmane). - 174.-175. lpp.
Dokumenti par Latvijas valsts starptautisko atzīšanu, neatkarības atjaunošanu un diplomātiskajiem sakariem. 1918.-1998. (aut. A. Lerhis). - 175.-178. lpp.
Latvija zem Padomju Savienības un nacionālsociālistiskās Vācijas varas. 1940.-1991. (aut. Dz. Ērglis). - 178.-180. lpp.
Treijs R. Latvijas valsts un tās vīri: Latvijas Republikas valdības. Ministri savos darbos. 1918.-1940. (aut. V. Bērziņš). - 181.-182. lpp.

PERSONĀLIJAS
Latvijas ZA goda loceklim kultūrvēsturniekam un filologam Tenu Karmam - 75. - 183. lpp.
Etnogrāfei Annai Krastiņai - 80. - 184. lpp.
Arheologam Pēterim Stepiņam - 85. - 185. lpp.
Paleopatologa gadsimts (Vilis Derums) (aut. A. Vīksna). - 186.-192. lpp.


3. numurs

ZINĀTNISKIE RAKSTI
Vilcāne Antonija. Dubnas baseina apdzīvotība dzelzs laikmetā (1.-12. gs.). - 5.-26. lpp.
Auns Muntis. Adzeles zeme. - 27.-43. lpp.
Grūbe Jānis. Bauskas pils lielgabali. - 44.-55. lpp.
Lerhis Ainārs. Latvijas ārpolitikas aizsākumi (1918-1920) un Latvija Rietumu lielvalstu ārpolitiskajā stratēģijā. - 56.-73. lpp.
Zālīte Elga. Ekonomiskā politika un rūpniecības reorganizācija pēc 1934. gada 15. maija. - 74.-106. lpp.
Ezergailis Andrievs. Pašaizsardzību komandantūru loma holokaustā. - 107.-118. lpp.

VĒSTURES AVOTI
Nodevas un nodokļi Augstrozes pagasta Pēterēnu zemnieku sētai 1944.-1949. gadā (M. Stabrovskas ievads). - 119.-128. lpp.
Cenzūra Padomju Latvijā. Politisko defektu labošana 1980. gadā (R. Vīksnes ievads). - 129.-135. lpp.

ZINĀTNES DZĪVE
Zvirgzdiņš Indulis. "Lauzums Latvijas laukos". - 136.-137. lpp.
Ose Ieva. Vartburgas biedrības 7. konference Malborkā. - 137.-139. lpp.
Latvijas vēstures institūta Zinātniskās domes sēde. - 139.-141. lpp.
Zemītis Guntis. Zinātniskā konference "Alberts no Brēmenes - bīskaps un valstsvīrs". - 141.-143. lpp.
Latvijas Zinātņu akadēmijas un a/s "Aldaris" 1999. gada balvas zinātnē. - 143. lpp.
Bleiere Daina. Starptautiskā konference "Latvija Otrajā pasaules karā". - 144.-148. lpp.
Neiburgs Uldis. Izstāde "Nacionālie partizāni Latvijā". - 149.-151. lpp.

LATVIJAS UNIVERSITĀTES VĒSTURES ZINĀTŅU NOZARES HABILITĀCIJAS UN PROMOCIJAS PADOMĒ (AIZSTĀVĒTAS DISERTĀCIJAS)
Zunda Antonijs. Latvijas un Lielbritānijas attiecības 1939.-1940. gadā (saīsināts disertācijas kopsavilkums). - 151.-153. lpp.
Jakovļeva Mārīte. Kurzemes hercogistes pārvalde, teritorija, robežas un metālieguves manufaktūras (1561-1795) (saīsināts disertācijas kopsavilkums). - 153.-155. lpp.

RECENZIJAS
Akta wizytacji generalnej diecezji inflanckiej i kurlandzkiej czyli piltyńskiej z 1761 roku / Wydał S. Litak (aut. Ē. Jēkabsons). - 156.-158. lpp.
Cimermanis S. Zveja un zvejnieki Latvijā 19. gadsimtā (aut. A. Alsupe). - 159.-162. lpp.
Der Fremde im Dorf. Überlegungen zum Eigenen und zum Fremden in der Geschichte. Rex Rexheuser zum 65. Geburtstag (aut. J. Bērziņš). - 162.-168. lpp.
Latvija Otrā pasaules kara laikā. Sērija: Saglabāt sudrabā (aut. I. Šneidere). - 168.-170. lpp.
No NKVD līdz KGB. Politiskās prāvas Latvijā 1940-1986: Noziegumos pret padomju valsti apsūdzēto Latvijas iedzīvotāju rādītājs (aut. I. Šneidere). - 171.-174. lpp.
Okupācijas varu politika Latvijā. 1939.-1991. Dokumentu krājums (aut. A. Žvinklis). - 174.-178. lpp.

JAUNĀKĀS LITERATŪRAS APSKATS
Deutsch-baltische Lehrkräfte an der Universität Lettlands 1919-1941 (aut. L. Lapa). - 179. lpp.
Latkovskis D. Nacionālā atmoda Latgalē (aut. R. Greitjāne). - 179.-180. lpp.
Latvijas Arhīvi, 1. nr. (aut. I. Šneidere). - 180.-182. lpp.
Latvijas zemju robežas 1000 gados (aut. I. Šterns). - 182.-184. lpp.
Jansone A. Tautas tērpa krekli Vidzemē 19. gs. (aut. A. Karlsone). - 184.-185. lpp.
Luik H. Muinas - ja keskaegsed luukammid Eestis // Muinasaja teadus 6 (aut. S. Tilko). - 185.-187. lpp.

PERSONĀLIJAS
Cimermanim Saulvedim - 70. - 188. lpp.
Vēsturniekam Latvijas ZA korespondētājloceklim profesoram Albertam Varslavānam - 70. - 189. lpp.
Arhelogu Franci Zagorski atceroties (aut. J. Apals, Ē. Mugurēvičs). - 190.-194. lpp.
Arheoloģei Emīlijai Brīvkalnei - 90 (aut. A. Caune). - 195.-196. lpp.
Grāmatniekam Artūram Ģērmanim - 100 (aut. A. Ģērmanis). - 196.-201. lpp.
Vēsturniekam Dr. phil. h.c. Hermanim fon Bruiningam - 150 (aut. A. Caune). - 202.-204. lpp.


4. numurs

ZINĀTNISKIE RAKSTI
Grāvere Rita. Ziemeļeiropas reliktais odontoloģiskais tips un tā cilmes risinājums Latvijas akmens laikmeta odontoloģiskajā materiālā. - 5.-16. lpp.
Bērziņš Valdis. Sārnates neolīta apmetnes māla bļodiņas. - 17.-26. lpp.
Apals Jānis. Āraišu ezerpils. Historiogrāfisks apskats. - 27.-47. lpp.
Dumpe Linda. Nepētīta Latvijas kultūrvēstures lappuse: Pirmās pavārgrāmatas latviešu valodā. - 48.-65. lpp.
Greitjāne Regīna. Ieskats latviešu kultūras biedrību un tautas universitāšu darbā (1920-1940). - 66.-83. lpp.
Ērglis Dzintars. Latvijas Centrālā padome un kurelieši. - 84.-103. lpp.
Bleiere Daina. Kolhozi Latvijā 1949.-1953. gadā. - 104.-117. lpp.

VĒSTURES AVOTI
Caune Andris. Latviešu fotogrāfi - Rīgas aizstāvēšanas dokumentētāji 1919. gadā. - 118.-125. lpp.
Kurelieši Štuthofas koncentrācijas nometnē (Dz. Ērgļa komentārs un publikācija). - 126.-128. lpp.

PĒC PUBLIKĀCIJAS
Vasmanis Daumants. Cēsu kaujās kritušo piemiņai. - 129.-134. lpp.
Labsvīrs Jānis. Karjerists vai demagogs? - 135.-138. lpp.

ZINĀTNES DZĪVE
Bērziņš Valdis. Studiju vizīte Oulu universitātē Somijā. - 139.-140. lpp.
Vīksne Rudīte. Konference Kišiņevā. - 140.-142. lpp.
Ērglis Dzintars. Baltijas studiju 3. konference Stokholmā. - 142.-143. lpp.
Barzdeviča Margarita. 5. Baltijas studiju dienas. - 144.-145. lpp.
Mugurēvičs Ēvalds. Starptautiska konference par viduslaiku hronikām. - 146.-147. lpp.
Jansone Aija. Eiropas tautas mākslas 8. konference "Tautas mākslas nozīme un izredzes Eiropas Savienībā". - 147.-149. lpp.
Stradiņš Jānis. Zinātniska konference Jāņa Čakstes piemiņai "Jānis Čakste - Latvijas Republikas pirmais prezidents". - 149.-152. lpp.
Ērglis Dzintars. Starptautiska konference "20. gs. Baltijas vēstures aspekti". - 152.-155. lpp.
Ose Ieva. Kā Latvijā aizsargā arheoloģiskos pieminekļus 20. gs. beigās. - 155.-157. lpp.

RECENZIJAS
Ekšteins M. Walking Since Daybreak: A Story of Eastern Europe, World War II, and the Heart of Our Century (aut. D. Džeikobs). - 158.-161. lpp.
Latviešu valodas dialektu atlants: Leksika (aut. A. Breidaks, S. Cimermanis). - 162.-165. lpp.
Paluszyński T. Walka o niepodległość Łotwy 1914–1921 (aut. Ē. Jēkabsons). - 166.-174. lpp.
Рабочее движение в России 1895 – февраль 1917 г. Хроника. Вып. V: 1899 год (aut. J. Bērziņš). - 174.-176. lpp.

JAUNĀKĀS LITERATŪRAS APSKATS
Etnogrāfs profesors Dr. habil. hist. Saulvedis Cimermanis. Biobibliogrāfija: Darbabiedru veltījumi 70 gadu jubilejā (aut. J. Bērziņš). - 177.-178. lpp.
Literatur und nationale Identitat. II. Themen des literarischen Nationalismus und der nationalen Literatur im Ostseeraum (aut. G. Straube). - 179. lpp.
Grzella J. Zaborcy i sąsiedzi Polski w mysli spolecznopolityznej Władysława Studnickiego (do 1939 roku) (Aut. Ē. Jēkabsons). - 180.-182. lpp.
Celmiņš A. Zemē apslēptā pilsēta. Izstāde par 1991.-1997. gada arheoloģiskajiem atradumiem Rīgā (aut. G. Zemītis). - 182.-183. lpp.

PERSONĀLIJAS
Etnogrāfei Lidijai Jefremovai - 70. - 184. lpp.
Vēsturniekam Latvijas ZA korespondētājam Anatolijam Bīronam - 70. - 185. lpp.
Arheologam Valentinam Sedovam - 75. - 186.-188. lpp.
Latviešu vēsturnieku senioram profesoram Dr. oec., Dr. hist. h.c. Edgaram Dunsdorfam - 95 (aut. I. Šterns). - 189.-192. lpp.
Arheologam Dr. phil. Valdemāram Ģinteram - 100 (aut. A. Radiņš). - 193.-195. lpp.
Militārvēsturniekam Mārtiņam Peniķim - 125. - 196.-198. lpp.
Arhitektam, mākslas vēsturniekam Dr. Vilhelmam Neimanim - 150. - 199.-201. lpp.

IN MEMORIAM
Georgs Baumanis (11.05.1936.-09.08.1999). - 202.-203. lpp.


1991    1992    1993    1994    1995    1996    1997    1998    1999    2000    2001    2002    2003    2004    2005    2006    2007    2008    2009    2010    2011    2012    2013    2014    2015   © 2006  LU Latvijas vēstures institūts        Mājas lapas veidotāji