LATVIJAS VĒSTURES INSTITŪTA ŽURNĀLS
1998. gads
SATURS1. numurs

ZINĀTNISKIE RAKSTI
Vasks Andrejs. Kultūretniskā situācija agrajā un vēlajā dzelzs laikmetā Latvijas teritorijā (1.-8. gs.). - 7.-27. lpp.
Šterns Indriķis. Senlatvijas izlēņošana. - 28.-40. lpp.
Vilcāne Antonija. Seno latgaļu izpētes vēsture. - 41.-57. lpp.
Karlsone Anete. Latviešu austās jostas Baltijas jūras reģiona kontekstā. - 58.-75. lpp.
Zelče Vita. Informācija par 1905. gada revolūcijas notikumiem Latvijā ārvalstu laikrakstos. - 76.-91. lpp.
Ezergailis Andrievs. 1917. gada revolūcija. - 92.-103. lpp.
Žvinklis Arturs. Latvijas Republikas Saeimas deputātu sociāli demogrāfiskais raksturojums un nacionālais sastāvs (1922-1934). - 104.-124. lpp.

VĒSTURES AVOTI
Friča Spales dienasgrāmata (R. Vīksnes ievads). - 125.-147. lpp.

ZINĀTNES DZĪVE
Bērziņa Ināra. Latvijas vēstures institūta zinātniskā darbība. - 148.-152. lpp.
Šnē Andris. 1. Starptautiskā Baltijas jūras reģiona marīnās arheoloģijas konference Nīneshamnē. - 152.-153. lpp.
Mugurēvičs Ēvalds. Vēstures zinātņu starptautiskās komitejas Ģenerālā Asambleja Itālijā. - 154.-157. lpp.
Loze Ilze. Starpdisciplīnu konference. - 157.-160. lpp.
Auns Muntis. Atceroties Teodoru Zeidu. - 160.-161. lpp.
Ose Ieva. Hanzas pilsētu arheologu kolokvijs Lībekā. - 161.-164. lpp.
Karlsone Anete. Pētnieciskā darba iespējas Skandināvijā. - 164.-166. lpp.
Šnē Andris. "Vikingu kultūras mantojums". - 166.-167. lpp.

LU VĒSTURES ZINĀTŅU NOZARES HABILITĀCIJAS UN PROMOCIJAS PADOMĒ
Bērziņš Jānis. Latvijas rūpniecības strādnieki. 1900.-1914. - 167.-181. lpp.
Latvijas Zinātņu akadēmijā (par B. I. Lozi, J. Bērziņu). - 181.-182. lpp.

RECENZIJAS
Baltische Bibliographie: Schrifttum über Estland, Lettland, Litauen 1995. Mit Nachträgen / Zsgest. von P. Kaegbein (aut. I. Ose). - 183.-185. lpp.
Die Kurländischen Seelenrevisionslisten 1797-1834 (1858) (aut. M. Svarāne). - 185.-188. lpp.
Skrzypek A. Stosunki polsko-łotewskie 1918.–1939. (aut. Ē. Jēkabsons). - 188.-192. lpp.
Šterns I. Latvijas vēsture 1290.-1500. (aut. Ē. Mugurēvičs). - 192.-195. lpp.

JAUNĀKĀS LITERATŪRAS APSKATS
Krišjānis Valdemārs un "Pēterburgas Avīzes" (1862-1865): Rakstu krājums. (aut. V. Zelče). - 196. lpp.
Dribins L. Nacionālais jautājums Latvijā 1850-1940: Historiogrāfisks apskats. Latviešu autori (aut. V. Zelče). - 197.-198. lpp.
Leczyk M. Polska i sąsiedzi. Stosunski wojskowe 1921–1939 (aut. Ē. Jēkabsons). - 198.-200. lpp.
Pepłoński A. Wywiad polski na ZSSR 1921–1939 (aut. Ē. Jēkabsons). - 200.-201. lpp.

PERSONĀLIJAS
Leonīdam Arbuzovam, senioram, 150 (aut. A. Caune). - 202.-204. lpp.
Arnoldam Aizsilniekam - 100 (aut. Dz. Ērglis). - 205.-208. lpp.
Arheoloģei Tatjanai Pāvelei - 80 (aut. A. Celmiņš). - 208.-209. lpp.

IN MEMORIAM
Tālivaldis Vilciņš (1922-1997) (aut. J. Bērziņš). - 210.-211. lpp.
Uldi Ģērmani pieminot (1915-1997) (aut. J. Stradiņš). - 212.-213. lpp.


2. numurs

ZINĀTNISKIE RAKSTI
Grāvere Rita. Latvijas mezolīta-agrā neolīta odontoloģiskā materiāla vērtējums Austrumeiropas senākās vēstures aspektā. - 5.-18. lpp.
Mugurēvičs Ēvalds. Etniskie procesi baltu apdzīvotajā teritorijā un latviešu tautas veidošanās 6.-16. gs. - 19.-32. lpp.
Jakovļeva Mārīte. Kurzemes hercogistes teritorija un robežas 16. gs. otrajā pusē un l7. gs. - 33.-58. lpp.
Ozoliņa Dzidra. Epizodes no Kurzemes pilsētu pašvaldību vēlēšanu vēstures. 1901.-1914. - 59.-84. lpp.
Ezergailis Andrievs. 1917. gada revolūcija (nobeigums). - 85.-99. lpp.
Lerhis Ainārs. Latvijas ārpolitiskā dienesta un Ārlietu ministrijas pirmie darbības gadi (1919. g. - 20. g. pirmā puse). - 100.-128. lpp.
Šterns Indriķis. Arveda Švābes vēstures filozofija. - 129.-145. lpp.

VĒSTURES AVOTI
Friča Spales dienasgrāmata (nobeigums)(materiālu publicēšanai sag. R. Vīksne). - 146.-162. lpp.

ZINĀTNES DZĪVE
Vilcāne Antonija. Latvijas arheologu atskaite par darbu 1996.-1997. gadā. - 163.-165. lpp.

LU VĒSTURES ZINĀTŅU NOZARES HABILITĀCIJAS UN PROMOCIJAS PADOMĒ (AIZSTĀVĒTAS DISERTĀCIJAS)
Blūzma Valdis. Kreisā radikālisma viļņa Latvijā (1917. g. marts - 1920. g. janvāris) vēstures problēmas un to atspoguļojums historiogrāfijā (saīsināts). - 165.-167. lpp.
Atgāzis Māris. Tuvcīņas ieroči senajā Latvijā 12.-13. gadsimtā (saīsināts). - 167.-168. lpp.
Pētersone Pārsla. Vidzemes pasta vēsture (saīsināts). - 168.-170. lpp.
Bleiere Daina. Vēsturnieki internetā. - 170. lpp.

RECENZIJAS
Briefe an den livländischen Historiographen Friedrich Konrad Gadebusch (1719-1788) (aut. M. Svarāne). - 171.-174. lpp.
Kahk J., Tarvel E. An Economic History of the Baltic Countries (aut. E. Zālīte). - 174.-178. lpp.
Kursis A. Mīti un īstenība: ziemeļnieku sāgas par seno Latviju un latviešiem (aut. J. Apals). - 178.-184. lpp.

JAUNĀKĀS LITERATŪRAS APSKATS
Apine I., Volkovs V. Slāvi Latvijā (Etniskās vēstures apcerējums) (aut. V. Zelče). - 185.-186. lpp.
Plakans A. Historical Dictionary of Latvia // European Historical Dictionaries No. 19 (aut. V. Bērziņš). - 186.-187. lpp.
Mela M. Latvian Historia (aut. I. Šneidere). - 187.-188. lpp.

PERSONĀLIJAS
Arheologam Borisam Ribakovam - 90 (aut. A. Caune, Ē. Mugurēvičs). - 189.-193. lpp.
Latviešu arheoloģei Lūcijai Vankinai - 90 (aut. G. Zemītis). - 193.-196. lpp.
Vasilijam Savčenko - 75 gadu jubileja. - 197. lpp.
Dr. hist. Edgaram Blūmfeldam - 70 gadu jubileja. - 197. lpp.

IN MEMORIAM
Vello Liugas piemiņai (1937-1998) (aut. J. Graudonis). - 198. lpp.


3. numurs

ZINĀTNISKIE RAKSTI
Zariņa Gunita. Latgales 14.-18. gs. iedzīvotāju antropoloģiskais raksturojums. - 5.-18. lpp.
Vasks Andrejs. Etniskās rekonstrukcijas Latvijas aizvēsturē un politiskās sistēmas. - 19.-44. lpp.
Barzdeviča Margarita. Rīgas 17. gs. kartogrāfisko attēlu izmantošana pilsētas vēstures izpētē 18.-20. gs. - 45.-66. lpp.
Grasmane Ilga. Rīga konkurences cīņā ar Pēterburgu par eksportpreču piegādi 18. gs. beigās un 19. gs. pirmajā pusē. - 67.-80. lpp.
Ozoliņa Dzidra. Epizodes no Kurzemes pilsētu pašvaldību vēlēšanu vēstures. 1901.-1914. (nobeigums). - 81.-99. lpp.
Ščerbinskis Valters. Aizsargu īpašās vienības. 1928.-1940. - 100.-123. lpp.

VĒSTURES AVOTI
Barzdeviča Margarita. Daugavgrīvas cietokšņa plāni Karlsrūes Ģenerālajā zemes arhīvā. - 124.-129. lpp.
Kā PSRS Valsts drošības Tautas komisariāts 1943. gadā vērtēja Latviešu leģionu (R. Vīksnes ievads). - 130.-135. lpp.

ZINĀTNES DZĪVE
Blumberga Renāte. Studijas Somijā. - 136.-138. lpp.
Berdņikovs Sergejs. Konference "Datoru izmantošana arheoloģijā ‘98" un datortehnikas izmantošana arheozooloģijā. - 138.-140. lpp.
Berga Tatjana, Ducmane Kristīne. Krievijas 6. numismātu konference. - 140.-143. lpp.
Zelče Vita. Baltijas vēsturnieku seminārs Somijā. - 144. lpp.
Ose Ieva. Konference "Castrum bene 6" Čehijā. - 145.-148. lpp.
Dumpe Linda. Uztura tradīciju pētnieku kārtējā konference. - 148.-151. lpp.

LU VĒSTURES ZINĀTŅU NOZARES HABILITĀCIJAS UN PROMOCIJAS PADOMĒ (AIZSTĀVĒTAS DISERTĀCIJAS)
Vijups Armands. Latvijas 13.-17. gs. pakavsaktas kā arheoloģiskais avots (saīsināts). - 151.-153. lpp.

RECENZIJAS
Dumpe L. Tradicionālā piensaimniecība. Piena produkti un piena ēdieni (aut. A. Jansone). - 154.-155. lpp.
Labsvīrs J. Kurp ejam? Atmiņas un pārdomas (aut. E. Zālīte). - 155.-160. lpp.
Liber Annalis Instituti Baltici. Acta Baltica (aut. M. Jakovļeva). - 160.-163. lpp.
Stranga A. Ebreji un diktatūras Baltijā (1926-1940) (aut. A. Ezergailis). - 164.-167. lpp.

JAUNĀKĀS LITERATŪRAS APSKATS
Atmiņa un vēsture no antropoloģijas līdz psiholoģijai. Rakstu krāj. (aut. V. Zelče). - 168.-169. lpp.
Wetherell Ch. and Plakans A. Fertility and Culture in Eastern Europe: A Case Study of Riga, Latvia, 1867-1881 (aut. E. Zālīte). - 169.-171. lpp.
Apals J., Zelmenis M. Āraišu ezerpils: Teikas un vēsture (aut. I. Ose). - 171. lpp.
Eesti Arheoloogia Ajakiri / Journal of Estonian Archaeology, Nr. 1 (aut. A. Vasks). - 172.-175. lpp.
Lietuvos archeologija, 15 t. (aut. A. Vilcāne). - 175.-178. lpp.
Zinātniskās atskaites sesijas materiāli par arheologu 1996. un 1997. gada pētījumu rezultātiem (aut. N. Grasis). - 178.-180. lpp.
Caune A. Rīgas vecpilsēta pirms 100 gadiem: Pilsēta un pilsētnieki 19. gs. beigu un 20. gs. sākuma atklātnēs; Caune A. Rīgas Pārdaugava pirms 100 gadiem: Pārdaugavas iedzīvotāji 19. gs. beigu un 20. gs. sākuma atklātnēs (aut. I. Šterns). - 180.-182. lpp.

PERSONĀLIJAS
Jānim Graudonim 85 gadu jubileja. - 183. lpp.
Mihailam Kozinam 80 gadu jubileja. - 184. lpp.
Vēsturniece, Dr. hist. Dzidra Ozoliņa - jubilāre. - 185. lpp.
Profesoram Marģeram Stepermanim - 100 (aut. I. Leinasare, A. Varslavāns). - 186.-188. lpp.
Arheologu Ādolfu Stubavu atceroties (aut. I. Zagorska). - 188.-189. lpp.

IN MEMORIAM
Arheologs Hugo Riekstiņš (1904-1998) (aut. Ē. Mugurēvičs). - 190. lpp.
Grāmatas par Latvijas vēsturi Latvijas Nacionālajā bibliotēkā. - 191.-198. lpp.


4. numurs

ZINĀTNISKIE RAKSTI
Zagorska Ilga. Vēlā paleolīta atradumi Lielupes baseinā. - 5.-20. lpp.
Oberlenders Ervīns. Ai, vācieti, Velna bērns, kam tu nāci mūs' zemē? - 21.-33. lpp.
Bērziņš Valdis. Latvijas lauku iedzīvotāji 19. un 20. gs. mijā. - 34.-50. lpp.
Jēkabsons Ēriks. Lietuvieši Latvijā 19. gs. beigās - 1918. gadā. - 51.-82. lpp.
Žagars Ēriks. Rīgas izaugsme 20. gs. 30. gadu otrajā pusē. - 83.-100. lpp.
Ezergailis Andrievs, Vīksne Rudīte. Ebreju iznīcināšana Subatē. - 101.-118. lpp.

ĪSZIŅAS
Graudonis Jānis. 16. gs. saktu atradums Auces apkārtnē. - 119.-122. lpp.

VĒSTURES AVOTI
Caune Andris. Par ģenerāļa Jāņa Baloža dzīvi Latvijā pēdējos mūža gados. - 123.-134. lpp.

POLEMIKA
Kursis Arnolds. Rimberta "civitātes". - 135.-142. lpp.
Mugurēvičs Ēvalds. Par jēdziena "civitas" nozīmi agrajos viduslaikos. - 143.-146. lpp.

ZINĀTNES DZĪVE
Zunde Māris. "Eurodendro ‘98" - starptautiska dendrohronologu konference Lietuvā. - 147.-148. lpp.
Mugurēvičs Ēvalds. Baltijas studiju 16. konference Blūmingtonā. - 148.-151. lpp.
Loze Ilze. Divu asociāciju kongress Dienvidāfrikā. - 151.-152. lpp.
Jansone Aija. Zinātniskās apmaiņas vizīte Bratislavā. - 153.-155. lpp.
Ose Ieva. Simpozijs "Chāteau Gaillard" Austrijā. - 156. lpp.
Zagorska Ilga. Ziemeļzemju arheologu kongress. - 157.-158. lpp.
Berga Tatjana. 3. starptautiskā numismātu konference Polijā. - 159.-160. lpp.
Jansone Aija. Konference "Tautas māksla un tūrisms" Kiprā. - 160.-162. lpp.
Apala Zigrīda. Starptautiska konference "Vācu ordenis Livonijā". - 163.-164. lpp.
Latvijas Zinātņu akadēmijā (par. T. Heijerdālu, P. Lazdu). - 165.-167. lpp.

RECENZIJAS
Atskaņu hronika (aut. M. Auns). - 168.-169. lpp.
Baltische Bibliographie: Schrifttum über Estland, Lettland, Litauen, 1996. Mit Nachträgen / Zsgest. von P. Kaegbein (aut. I. Ose). - 170.-172. lpp.
Bibliographien zur Geschichte Ostmitteleuropas / Hrsg. von N. Kersken, R. Köler (aut. V. Kocere). - 172.-178. lpp.
Caune A. Rīgas lībieši un viņu īpašumzīmes (aut. R. Blumberga). - 178.-179. lpp.
Latvijas armijas augstākie virsnieki. 1918-1940. Biogrāfiska vārdnīca / Sast. Ē. Jēkabsons, V. Ščerbinskis (aut. A. Žvinklis). - 180.-182. lpp.

JAUNĀKĀS LITERATŪRAS APSKATS
Arheoloģe Dr. habil. hist. Anna Zariņa. Biobibliogrāfija (aut. V. Bebre). - 183. lpp.
Vēsturnieks profesors Dr. iur. Arveds Švābe (1888-1959). Biobibliogrāfija (aut. J. Bērziņš). - 184. lpp.
Topij A. Mniejszość niemiecka na Łotwie i w Estonii 1918–1939/41. (aut. Ē. Jēkabsons). - 185.-187. lpp.
Topij. A. Ludność niemiecka wobec rusyfikacji guberni bałtiyckich 1882–1905. (aut. Ē. Jēkabsons). - 187.-188. lpp.

PERSONĀLIJAS
Jānim Stradiņam 65 gadu jubileja. - 189. lpp.
Vēsturniekam Indriķim Šternam - 80 (aut. Ē. Mugurēvičs). - 190.-193. lpp.
Martai Āboliņai -100 (aut. M. Auns). - 194.-195. lpp.

IN MEMORIAM
Vēsturnieks Egdars Blumfelds (1928-1998) (aut. Ē. Žagars). - 196. lpp.
Etnogrāfs Valdis Kronis (1944-1998) (aut. L. Vanaga). - 197. lpp.
Akadēmiķis Juhans Kahks (1928-1998) (aut. H. Strods). - 198.-199. lpp.


1991    1992    1993    1994    1995    1996    1997    1998    1999    2000    2001    2002    2003    2004    2005    2006    2007    2008    2009    2010    2011    2012    2013    2014    2015   © 2006  LU Latvijas vēstures institūts        Mājas lapas veidotāji