LATVIJAS VĒSTURES INSTITŪTA ŽURNĀLS
1997. gads
SATURS1. numurs

RAKSTI
Vilcāne Antonija. Daži rakstīto avotu fakti par Jersiku arheoloģisko izrakumu gaismā. - 5.-19. lpp.
Grūbe Jānis. Ieroču un munīcijas krājumi Bauskas pilī (17. gs. vidus - 18. gs. sākums). - 20.-39. lpp.
Strods Heinrihs. Latvijas zemnieku ārpuslauksaimniecības ienākumi 19. gadsimta pirmajā pusē. - 40.-56. lpp.
Caune Māra. Rīgas pils Baltā zāle. - 57.-69. lpp.
Plakans Andrejs. Rusifikācijas politika: Latvieši. 19. gs. 90. gadi. - 70.-89. lpp.
Jēkabsons Ēriks, Ščerbinskis Valters. Latvieši krievu pretlielinieciskajā kustībā. 1917-1920. - 90.-107. lpp.
Goba Zinta. Latvijas ģeogrāfisko nosaukumu vārdnīcas, to sastādīšanas principi, saturs, uzbūve. - 108.-134. lpp.

VĒSTURES AVOTI
Stepinš Pēteris. Atmiņas par arheologiem F. Balodi, E. Šturmu, R. un E. Šnorēm. - 135.-146. lpp.

LATVIJAS PILSKALNI
Urtāns Juris. Kapusila pilskalns. - 147.-148. lpp.

ZINĀTNES DZĪVE
Jakovļeva Mārīte. Jauni materiāli no Prūsijas Valsts arhīva par 1788. gada Rīgas amatnieku zeļļu nemieriem. - 149. lpp.
Loze Ilze. Aizvēstures un senākās vēstures apvienības 13. kongress Forli. - 150.-153. lpp.
Loze Ilze. Eiropas arheologu asociācijas 2. kongresa dalībnieki Ziemeļkurzemē. - 153.-155. lpp.

RECENZIJAS
Studien zur Geschichte des Ostseeraumes, 1 / Ed. T. Riis (aut. I. Misāns). - 156.-158. lpp.
Ezergailis A. The Holocaust in Latvia, 1941-1944. (aut. H. Strods). - 159.-163. lpp.
Strods H. Latvijas nacionālo partizānu karš. 1944.-1956. (aut. U. Neiburgs). - 164.-165. lpp.
Vasks A. Brikuļu nocietinātā apmetne. Lubāna zemiene vēlajā bronzas un dzelzs laikmetā (1000. g. pr.Kr. - 1000. g. pēc Kr.) (aut. J. Ciglis). - 165.-168. lpp.

JAUNĀKĀS LITERATŪRAS APSKATS
Švec L., Macura V., Štoll P. Dejiny Pobaltských zemí (aut. V. Bērziņš). - 169.-170. lpp.
Latvija 1985.-1996. gadā: Notikumu hronika / Sast. D. Bleiere (aut. I. Šneidere). - 170.-171. lpp.

PERSONĀLIJAS
Profesoram Dr. hist h.c. Jānim Labsvīram - 90 (aut. J. Stradiņš). - 172.-174. lpp.


2. numurs

RAKSTI
Celminš Andris. Rīgas Doma pagalma viduslaiku rakstāmirbuļi. - 5.-17. lpp.
Jakovļeva Mārīte. Rīgas amatnieku zeļļu 1788. gada nemieri un to rezonanse. - 18.-35. lpp.
Grosmane Elita. Zaķa simbolika viduslaiku mākslā un latviešu folklorā. - 36.-47. lpp.
Spārītis Ojārs. Pēdējais Kurzemes hercogs Pēteris un viņa īpašumi Saganā. - 48.-66. lpp.
Kronis Valdis. Andrupenes, Krāslavas un Viļakas pagasta kokapstrādātāju raksturojums pēc Krievijas impērijas 1897. gada pirmās vispārējās tautas skaitīšanas datiem. - 67.-79. lpp.
Šalda Vitālijs. Latviešu bēgļu aprūpes organizāciju savstarpējās attiecības 1915.-1916. gadā. - 80.-97. lpp.
Butulis Ilgvars. Latvijas aizsardzes (1923-1940). - 98.-116. lpp.

VĒSTURES AVOTI
Ieskats Iskolastrela Latgaliešu strēlnieku sekcijas vēsturē (R. Greitjānes publikācija un ievads). - 117.-136. lpp.

POLEMIKA
Ezergailis Andrievs. Autors atbild recenzentam. - 137.-139. lpp.

ZINĀTNES DZĪVE
Loze Ilze. Aizvēstures un senākās vēstures zinātņu asociācijas 13. starptautiskā kongresa darba grupas un izstādes Forli. - 140.-142. lpp.

LU VĒSTURES ZINĀTŅU NOZARES HABILITĀCIJAS UN PROMOCIJAS PADOMĒ
Aleksejeva Tatjana. Ebreji Kurzemes un Zemgales hercogistē (1561-1795). - 143.-148. lpp.

RECENZIJAS
Strods H. Latvijas nacionālo partizānu karš. 1944.-1956. (aut. I. Kažocinš). - 149.-153. lpp.
Rīgas celtniecības un tēlniecības pieminekļi no gotikas līdz jūgendstilam (13. gs. - 1914. g.): Bibliogrāfiskais rādītājs / Sast. C. Caune (aut. Ē. Mugurēvičs). - 153.-155. lpp.

JAUNĀKO GRĀMATU APSKATS
AUSTRVEGR. 1996, N 2 (aut. A. Šnē). - 156.-157. lpp.
Castella Maris Baltici II / Ed. M. Josephson, M. Mogren (aut. I. Ose). - 157.-160. lpp.
Jēkabsons Ē. Poļi Latvijā (aut. L. Lapa). - 161. lpp.
Treiguts-Tāle E. Latvieši, karš ir sācies! Atmiņas par liktenīgajiem gadiem (aut. T. Vilciņš). - 161.-162. lpp.
Riekstiņš J. "Kulaki" Latvijā (1940.-1953. gads) (aut. L. Lapa). - 162.-163. lpp.
Zīle J. Aiz kadra palikušie. Dokumentāls romāns (aut. T. Vilciņš). - 163. lpp.

PERSONĀLIJAS
Vēsturniekam Alfrēdam Altementam - 95 (aut. A. Caune). - 164.-167. lpp.
Māksliniecei Martai Jāņkalniņai - 75 (aut. I. Loze). - 168.-170. lpp.
Vēsturniecei Veltai Pāvulānei - 60 (aut. R. Brambe Rita, A. Vijups). - 170.-171. lpp.

JAUNĀKĀS GRĀMATAS PAR LATVIJAS VĒSTURI LATVIJAS NACIONĀLAJĀ BIBLIOTĒKĀ. - 172.-173. lpp.


3. numurs

RAKSTI
Denisova Raisa. Latvijas senākā apdzīvotība. - 5.-15. lpp.
Loze Ilze. Indoeiropieši Austrumbaltijā arheologa skatījumā. - 16.-29. lpp.
Dumpe Linda. Skābpiena ēdieni un dzērieni Latvija: tradīcijas un aizguvumi. - 30.-50. lpp.
Ose Ieva. Ugunsieroču nozīme Viduseiropas piļu arhitektūras attīstībā un tās ietekme Livonijā 15.-16. gadsimtā. - 51.-67. lpp.
Lukss Markuss. Liepājas muitas un tirdzniecības likumi hercogu Ketleru valdīšanas laikā. - 68.-86. lpp.
Caune Andris. Rīgas Rātslaukuma kultūrslāņa raksturs un veidošanās apstākļi. - 87.-102. lpp.
Vīksne Rudīte, Stradiņš Jānis. Rīgas Latviešu biedrības Zinību komisija Latvijas un Rīgas kultūrvēsturē. - 103.-127. lpp.
Jundzis Tālavs. Tiesību reformas divvaldības apstākļos. - 128.-154. lpp.

VĒSTURES AVOTI
Friča Spales dienasgrāmata (R. Vīksnes ievads). - 155.-172. lpp.

ZINĀTNES DZĪVE
Loze Ilze. Aizvēstures un senākās vēstures zinātņu asociācijas 13. starptautiskā kongresa kolokviji Forli 1996. g. 8.-14. septembrī. - 173.-176. lpp.

LU VĒSTURES ZINĀTŅU NOZARES HABILITĀCIJAS UN PROMOCIJAS PADOMĒ
Štrauhmanis Jānis. Latvijas kartogrāfijas vēsture no XIII gadsimta līdz XX gadsimta 90. gadu sākumam. - 177.-186. lpp.

RECENZIJAS
Arheoloģija un etnogrāfija. 18. laid. / Atb. red. A. Caune (aut. A. Celmiņš). - 187.-191. lpp.
Balabkins N. Tautsaimnieka piezīmes. Raksti, runas, recenzijas (aut. J. Stradiņš). - 192.-194. lpp.
From the Realm of Ancestors. An Anthology in Honor of Marija Gimbutas / Ed. by J. Marler (aut. I. Loze). - 194.-196. lpp.

JAUNĀKO GRĀMATU APSKATS
Światowit. Tom XL / Red. J. Gassowski (aut. I. Ose). - 197.-198. lpp.
Bruģis D. Bornsmindes muiža. Bornsmünde (aut. I. Ose). - 198.-199. lpp.
Vilciņš T. Skolu jaunatne nacionālajā cīņā (1940-1941) (aut. L. Lapa). - 199.-200. lpp.
Izpostītā zeme: PSRS okupācijas armijas nodarītie zaudējumi Latvijas laukiem / Sast. J. Riekstiņš (aut. I. Šneidere). - 200.-201. lpp.

PERSONĀLIJAS
Senās Rīgas pētnieks. Arheologam Andrim Caunem - 60 (aut. Ē. Mugurēvičs). - 202.-204. lpp.
Arheologam Andrejam Vaskam - 50. - 205. lpp.


4. numurs

RAKSTI
Gerhards Guntis. Mezolīta un agrā neolīta iedzīvotāju ķermeņa fiziskā uzbūve. - 5.-23. lpp.
Graudonis Jānis. Etniskie procesi Latvijas teritorijā agro metālu laikmetā (1500. g. pr.Kr. līdz mūsu ērai). - 24.-33. lpp.
Bebre Viktorija. Ornamentētie ādas apavi Latvijā 11.-14. gadsimtā. - 34.-56. lpp.
Jansone Aija. Ieskats Latvijā pazīstamo monogrammu vēsturē. - 57.-76. lpp.
Lerhis Ainārs. Latvijas ārpolitiskā dienesta un Ārlietu ministrijas izveidošana (1917-1919). - 77.-107. lpp.
Butulis Ilgvars. Baltvācieši latviešu presē no 1930. līdz 1934. gadam. - 108.-127. lpp.

VĒSTURES AVOTI
Friča Spales dienasgrāmata (R. Vīksnes ievads). - 128.-149. lpp.

ZINĀTNES DZĪVE
Mugurēvičs Ēvalds. Baltijas vēstures pētniecības 50 gadu jubileja. - 150.-152. lpp.
Lerhis Ainars, Žagars Dzintars. Otrā Baltijas studiju konference Rīgā. - 153.-154. lpp.
Šneidere Irēne. Zinātniskā konference "Kārlis Ulmanis un viņa laiks". - 154.-157. lpp.
Ose Ieva. Baltijas piļu pētnieki Igaunijā. - 157.-158. lpp.
Stradiņš Jānis. Tālivaldim Vilciņam 1997. gada Paula Valdena medaļa. - 159.-160. lpp.
Baltijas asamblejas balva. - 161. lpp.
Latvijas Zinātņu akadēmijā. - 161.-162. lpp.

RECENZIJAS
Berga T. Latvian Collections: Anglo-Saxon and Later British Coins (aut. A. Vijups). - 163.-165. lpp.
Bērziņš J. Latvijas rūpniecības strādnieku dzīves līmenis. 1900-1914 (aut. A. Varslavāns). - 165.-166. lpp.
Broce J. K. Zīmējumi un apraksti. 2. sēj. / Red. T. Zeids (aut. V. Pāvulāne). - 167.-168. lpp.
Седов В. В. Славяне в древности. Седов В. В. Славяне в раннем средневековье (aut. A. Vasks). - 168.-176. lpp.

JAUNĀKO GRĀMATU APSKATS
Arheologi Elvīra Šnore (1905-1996) un Rauls Šnore (1901-1962): Biobibliogrāfija, vēstules, laikabiedru atmiņas (aut. S. Dobele). - 177.-178. lpp.
Kvaskova V. Geschichte des Gutes Nurmhusen in Kurland / Hrsg. von W. Lackschewitz (aut. M. Jakovļeva). - 178. lpp.
Archaeologia Baltica / Ed. V. Kazakevicius & R. Sidrys (aut. V. Bērziņš). - 179.-180. lpp.
Krišjānis Valdemārs. Lietišķā un privātā sarakste: Krišjāņa Valdemāra vēstules / Zin. red. V. Zelče (aut. L. Lapa). - 180.-181. lpp.
Pretestības kustība okupācijas varām Latvijā (aut. Dz. Žagars). - 182.-183. lpp.

PERSONĀLIJAS
Arheologs prof. Dr. Francis Balodis (1882-1947) (aut. Ē. Mugurēvičs). - 184.-187. lpp.
Piļu pētniekam Armīnam Tūlsem - 90 (aut. I. Ose). - 187.-192. lpp.
Vēsturniecei Bangai Vilkai - 70 (aut. J. Bērziņš). - 192.-194. lpp.

IN MEMORIAM
Latvijas Zinātņu akadēmijas goda loceklis Konstantīns Karulis (1915-1997) (aut. J. Stradiņš). - 195.-197. lpp.

JAUNĀKĀS GRĀMATAS PAR BALTIJAS VĒSTURI LATVIJAS AKADĒMISKAJĀ BIBLIOTĒKĀ. - 198.-200. lpp.


1991    1992    1993    1994    1995    1996    1997    1998    1999    2000    2001    2002    2003    2004    2005    2006    2007    2008    2009    2010    2011    2012    2013    2014    2015   © 2006  LU Latvijas vēstures institūts        Mājas lapas veidotāji