LATVIJAS VĒSTURES INSTITŪTA ŽURNĀLS
1996. gads
SATURS1. numurs

RAKSTI
Loze Ilze. Neolīta kāpu mītnes Dundagas Pūrciemā. - 5.-19. lpp.
Masonens Jāko. Infrastruktūra un transports Somijā un Baltijas jūras reģionā no vikingu laikmeta līdz viduslaikiem. 800.-1500. gads. - 20.-41. lpp.
Jēkabsons Ēriks. Latgale vācu okupācijas laikā un pulkveža M. Afanasjeva partizānu nodaļas darbība Latvijā 1918. gadā. - 42.-59. lpp.
Butulis Ilgvars. Aizsargu sports Latvijā 1919.-1940. gadā. - 60.-82. lpp.
Stepiņš Jānis. Latviešu bēgļu laikraksti Vācijā pēc 2. pasaules kara. 1945.-1948. gads. - 83.-114. lpp.
Urtāns Juris. Latvijas pilskalnu verifikācija. - 115.-129. lpp.

VĒSTURES AVOTI
Neparts Arturs. Nacionālā pretestība boļševiku okupācijas gadā (1940.-1941. g.) Jelgavas Valsts skolotāju institūtā (T. Vilciņa publikācija un ievads.). - 132.-151. lpp.

LATVIJAS VĒSTURE GADSKAITĻOS
1906.-1907. gads (sastādītāja Līga Lapa). - 152.-155. lpp.

LATVIJAS PILSKALNI
Urtāns Juris. Vilces pilskalns. - 156.-157. lpp.

RECENZIJAS
Arheoloģija un etnogrāfija. 16. laid. (aut. A. Vilcāne). - 158.-161. lpp.
Dunsdorfs E. Grāmata par Saldu (aut. V. Ancītis). - 161.-165. lpp.

JAUNĀKĀS LITERATŪRAS APSKATS
Arheoloģija un etnogrāfija. 17. laid. (aut. V. Bērziņš). - 166.-167. lpp.
AUSTRVEGR. 1995, N 1 (aut. A. Šnē). - 167.-168. lpp.
Dangaus ir žemės simboliai [Debess un zemes simboli] (aut. A. Šnē). - 168.-170. lpp.
Eesti rahvakultuuri leksikon (aut. L. Dumpe). - 170.-171. lpp.
Directory of Archaeological Heritage Management Organization (aut. J. Urtāns). - 172. lpp.

ZINĀTNES DZĪVE
Vanaga Lilita. Konference "Kultūru mijiedarbība Baltijas reģionā". - 173.-175. lpp.
Stradiņš Jānis. 18. Baltijas valstu zinātņu vēstures konference Rīgā. - 175.-179. lpp.
Priedīte Irisa. Sanāksme Latvijas Etnogrāfiskajā brīvdabas muzejā. - 180.-181. lpp.
Vijups Armands. Bakalaura darbi un to tematika LU vēstures un filozofijas fakultātē 1994. un 1995. gadā. - 181.-185. lpp.

LVI PROMOCIJAS UN HABILITĀCIJAS PADOMĒ
Latvijas Universitātes Vēstures zinātņu nozares habilitācijas un promocijas padomes Nolikums. - 186.-194. lpp.
Tumans Harijs. Tradīcija arhaisko Atēnu vēsturē. (8.-6. gs. p.m.ē.). - 194.-198. lpp.

IN MEMORIAM
Taube Meta. 1914.-1996. (aut. M. Svarāne). - 199.-200. lpp.


2. numurs

RAKSTI
Gerhards Guntis. Zvejnieku kapulaukā apbedīto iedzīvotāju ķermeņa garums un tā izmantošanas iespējas kapulauka iekšējās struktūras pētniecībā. - 5.-21. lpp.
Šterns Indriķis. Latvieši un krievi viduslaiku Rīgā. - 22.-54. lpp.
Torgāns Jānis. Par Rīgas mūzikas dzīvi 18. un 19. gadsimta mijā. - 55.-66. lpp.
Zilgalvis Jānis. Formāli stilistiskie virzieni Latvijas muižu eklektisma arhitektūrā. - 67.-84. lpp.
Jansone Aija. Skats drēbnieku amata attīstībā 19. gadsimta beigās Kurzemē un Vidzemē. - 85.-106. lpp.
Plakans Andrejs. Rusifikācijas politika: Latvieši. 1855.-1914. gads. - 107.-132. lpp.

NOVADPĒTNIECĪBA
Lendiņa Mirdza. Latviešu zemnieku skolu pirmsākumi un inteliģences veidošanās Dolē kā vienā no Vidzemes novadiem. 17. gadsimts - 20. gadsimta sākums. - 133.-147. lpp.

AKTUALITĀTES
Graudonis Jānis. Par svētvietām Latvijā. - 148.-152. lpp.

VĒSTURES AVOTI
Rudiņš Ansis. Manas atmiņas. 1940.-1946. gads. - 153.-185. lpp.

LATVIJAS PILSKALNI
Asaris Jānis. Baltcepuru pilskalns. - 186.-187. lpp.

RECENZIJAS
Ducmane K., Vēciņš E. Nauda Latvijā (aut. T. Berga, M. Eihe). - 188.-190. lpp.

JAUNĀKĀS LITERATŪRAS APSKATS
Dribins L. Ukraiņi Latvijā (aut. L. Lapa). - 191. lpp.
Latgale un Daugavpils: Vēsture un kultūra (aut. R. Greitjāne). - 192.-193. lpp.
Ose I. Podiņu krāsnis Kurzemes un Zemgales pilīs: 15. gs. beigas - 18. gs. sākums (aut. J. Apals). - 193. lpp.

ZINĀTNES DZĪVE
Loze Ilze. Īsa informācija par Eiropas arheologu asociāciju (1991.-1995.) un šīs asociācijas 2. kongresa gatavošanu Rīgā. - 194.-196. lpp.
Dumpe Linda. Konference par uztura tradīcijām. - 196.-198. lpp.

IN MEMORIAM
Sers Džons Greiems Duglass Klarks. 1907.-1995. (aut. I. Loze) - 199.-200. lpp.


3. numurs

RAKSTI
Grāvere Rita. 1. g.t. beigu un 2. g.t. sākuma baltu cilšu odontoloģiskie tipi un to izmaiņas gada laikā. - 5.-24. lpp.
Radiņš Arnis. Par iespējām pēc kapulauka materiāla izzināt latgaļu sabiedrības sociālo struktūru vēlajā dzelzs laikmetā. - 25.-44. lpp.
Ducmane Kristīne, Graudonis Jānis. Gotlandes 13. gadsimta monētu depozīts Ikšķiles pilī. - 45.-49. lpp.
Barzdeviča Margarita. Zviedru saimnieciskā politika Rīgā 17. gadsimtā. - 50.-56. lpp.
Karlsone Anete. Izzudušo Kurzemes jostu meklējumi. - 57.-72. lpp.
Boge Sarma. Latvijas valstiskuma ideja un citi nacionālā jautājuma aspekti Latviešu sociāldemokrātu savienības laikrakstā "Proletariets" (1903-1904). - 73.-90. lpp.
Bērziņš Jānis. Latvijas strādnieku darbalaika budžets. 19. gadsimta beigas - 1914. gads. - 91.-108. lpp.

POLEMIKA
Auns Muntis. Jauna versija par Beverīnu. - 109.-123. lpp.

VĒSTURES AVOTI
Biedrības "Melngalvju kompānija" likvidācija. 1939. gads. (V. Pētersones publikācija un ievads). - 124.-137. lpp.

LATVIJAS PILSKALNI
Asaris Jānis. Rumbas pilskalns. - 138.-139. lpp.

ZINĀTNES DZĪVE
Loze Ilze. Arheozooloģija un tās apgūšanas nepieciešamība Latvijas Universitātē. - 140.-142. lpp.
Graudonis Jānis. Arheologu kongresi Rīgā. - 142.-147. lpp.
Asaris Jānis. Pieminekļu valdes līdzdalība 2. Baltijas arheologu kongresa sagatavošanā. - 147.-149. lpp.

LVI PROMOCIJAS UN HABILITĀCIJAS PADOMĒ
Šteimans Josifs. Ebreju tautas vēstures problēmas. Ebreji Latvijā. - 150.-158. lpp.

RECENZIJAS
Ose I. Podiņu krāsnis Kurzemes un Zemgales pilīs. 15. gs. beigas - 18. gs. sākums (aut. A. Zariņa). - 159.-160. lpp.

JAUNĀKĀS LITERATŪRAS APSKATS
Ezergailis A. The Holocaust in Latvia (aut. L. Lapa). - 161. lpp.
Apine I. Baltkrievi Latvijā (aut. L. Lapa). - 162. lpp.
Dribins L. Ebreji Latvijā (aut. L. Lapa). - 163. lpp.

PERSONĀLIJAS
Viduslaiku vēstures pētniece Melita Svarāne (aut. M. Auns). - 164.-165. lpp.
Arheoloģes Dr. habil. hist. Annas Zariņas 75 dzīves un 50 darba gadi (aut. Ē. Mugurēvičs). - 166.-167. lpp.


4. numurs

RAKSTI
Denisova Raisa. Zvejnieku akmens laikmeta kapulauks. Iekšējā struktūra un hronoloģija. - 5.-28. lpp.
Bērziņš Valdis. Par zemkopību Rietumkurzemē dzelzs laikmetā un par viduslaiku pilsētiņu Pīlesmiests. - 29.-43. lpp.
Kaminska Ruta. Piemiņas vārdi Stoļerovas baznīcai. - 44.-60. lpp.
Plakans Andrejs. Rusifikācijas politika: Latvieši. 19. gadsimta 80. gadi. - 61.-81. lpp.
Bērziņš Jānis. Latvijas strādnieku darbalaika budžets. 19. gadsimta beigas - 1914. gads. - 82.-93. lpp.
Kuzņecovs Sergejs. Savienība, kurai nebija lemts tapt. - 94.-116. lpp.
Jēkabsons Ēriks. Krīze Latvijas un Polijas attiecībās 1931. gadā un tās atrisinājums. - 117.-138. lpp.

VĒSTURES AVOTI
Biedrības "Melngalvju kompānija" likvidācija. 1939. gads. (V. Pētersones publikācija un ievads). - 139.-148. lpp.

LATVIJAS PILSKALNI
Asaris Jānis. Gravas-Sudmaļu pilskalns. - 149.-150. lpp.

ZINĀTNES DZĪVE
Bērzinš Jānis. Otrie Morozova lasījumi. - 151.-152. lpp.
Vasks Andrejs. Eiropas arheologi tiekas Rīgā. - 152.-157. lpp.
Babre Dace, Ose Ieva. Simpozijs Toruņā par Baltijas baznīcu mākslu. - 158.-160. lpp.
Radiņš Arnis. Izstāde "Kurši (jūrasbraucēji, tirgotāji, sirotāji)". - 160.-165. lpp.
Miklāva Ingrīda, Pētersone Valda, Štrauhmanis Jānis. Pirmo reizi Rīgā. - 165.-167. lpp.
Vilcāne Antonija. Francim Zagorskim veltīta izstāde. - 167.-168. lpp.

RECENZIJAS
Ezergailis A. The Holocaust in Latvia. 1941-1944 (aut. F. Gordons). - 169.-170. lpp.
Labsvīrs J. Kurp ejam? Atmiņas un pārdomas. 2. daļa (aut. J. Stradiņš). - 171.-173. lpp.

JAUNĀKĀS LITERATŪRAS APSKATS
Graudonis J. Arheoloģiskie pieminekli Rīgas rajonā (aut. S. Dobele). - 174. lpp.
Рабочее движение в России. 1895 февраль – 1917 гг. Хроника (aut. J. Bērziņš). - 175.-176. lpp.

PERSONĀLIJAS
Vēsturniekam Jānim Babrim - 85 (aut. V. Bērziņš). - 177. lpp.
IN MEMORIAM
Šnore Elvīra. 1905.-1996. (aut. Ē. Mugurēvičs, A. Zariņa). - 178.-179. lpp.


1991    1992    1993    1994    1995    1996    1997    1998    1999    2000    2001    2002    2003    2004    2005    2006    2007    2008    2009    2010    2011    2012    2013    2014    2015   © 2006  LU Latvijas vēstures institūts        Mājas lapas veidotāji