LATVIJAS VĒSTURES INSTITŪTA ŽURNĀLS
1995. gads
SATURS1. numurs

IEVADRAKSTI
Graudonis Jānis. Latvijas arheoloģijas problēmas. - 5.-9. lpp.

RAKSTI
Caune Andris. Senie Rīgas kuģi. - 11.-23. lpp.
Zilgalvis Jānis. Latvijas muižu klasicisma arhitektūra. - 24.-38. lpp.
Štrauhmanis Jānis. Rīgas vēstures un senatnes pētītāju biedrības veikums karšu kolekcionēšanā. - 39.-44. lpp.
Bērziņš Jānis. Latvijas strādnieku dzīvokļi. 19. gadsimta beigas - 1914. gads. - 45.-63. lpp.
Henings Detlefs. Nacionālā kustība un nacionālās valsts tapšana Latvijā. Pētījuma rezultāti. - 64.-79. lpp.
Jēkabsons Ēriks. Sešu pagastu un Grīvas pilsētas problēma Latvijas un Polijas attiecībās 20.-30. gados. - 80.-101. lpp.
Bleiere Daina. Vietējo padomju vēlēšanas Rīgā 1948. gada 18. janvārī kā totalitārisma spogulis. - 102.-120. lpp.
Jundzis Tālavs. Tiesību reformas un to loma Latvijas neatkarības atjaunošanā. 1988. gads - 1994. gada 4. maijs. - 121.-142. lpp.

VĒSTURES AVOTI
Latviešu karavīra dienasgrāmata (V. Bērziņa priekšvārds, D. Vasmaņa publikācija un komentāri). Pēteris Ādminis. Piezīmes atmiņai no karalauka. - 143.-169. lpp.

LATVIJAS VĒSTURE GADSKAITĻOS
1880.-1899. gads (sastādītāja Vija Daukšte). - 170.-173. lpp.

LATVIJAS PILSKALNI
Asaris Jānis. Jaunvietu pilskalns. - 174.-175. lpp.

RECENZIJAS
Das Herzogtum Kurland 1561-1795 (aut. G. Straube). - 176.-179. lpp.
Brinch Madsen H. Handbook of Field Conservation (aut. I. Loze). - 180.-182. lpp.

JAUNĀKĀS LITERATŪRAS APSKATS
Latvijas kartogrāfijas vēsture. Bibliogrāfiskais rādītājs / Sast. J. Štrauhmanis (aut. M. Jakovļeva). - 183. lpp.
Štrauhmanis J. Matīss Siliņš - pirmais latviešu kartogrāfs (aut. J. Kavacs). - 184. lpp.
Albin J. Polski ruch narodowy na Łotwie w latach 1919-1940 (aut. Ē. Jēkabsons). - 184.-186. lpp.
Kārlis Ulmanis trimdā un cietumā: Dokumenti un materiāli ar Induļa Roņa ievada eseju "Kārlis Ulmanis Latvijas brīvvalsts likteņa stundās un viņa Golgātas ceļš" (aut. V. Bērziņš). - 186. lpp.

ZINĀTNES DZĪVE
Zagorska Ilga. Akmens laikmeta pētnieki tiekas Supraslā. - 187.-189. lpp.
Jēkabsons Ēriks. Starptautiska zinātniska konference "Latviešu un poļu vēsturiskās saiknes no 16. gs. līdz 1940. g.". - 190.-191. lpp.
Loze Ilze. Kultūrvide Baltijas jūras piekrastes zonā akmens laikmetā. - 192.-195. lpp.
Bērziņš Valdis. Konference Filadelfijā. - 195.-196. lpp.

LVI PROMOCIJAS UN HABILITĀCIJAS PADOMĒ
Bebre Viktorija. 11.-16. gs. ādas apavi Latvijā. - 196.-200. lpp.


2. numurs

IEVADRAKSTI
Graudonis Jānis. Latvijas zinātne un zinātnieki dažādos laikos. - 5.-9. lpp.

RAKSTI
Loze Ilze. Lubāna ezera ieplakas akmens laikmeta apmetnes un to apdzīvotāju iztikas ekonomika. - 11.-32. lpp.
Apals Jānis. Arheoloģiskie eksperimenti un rekonstrukcijas. - 33.-43. lpp.
Štrauhmanis Jānis. Unikāls Ziemeļu kara liecinieks. - 44.-50. lpp.
Baltause Ruta. Rīgas skolas 19. gadsimta 30.-50. gados. - 51.-71. lpp.
Bērziņš Jānis. Latvijas strādnieku dzīvokļi. 19. gadsimta beigas - 1914. gads. - 72.-97. lpp.
Kavacs Jurģis. Latvijas armijas Galvenā štāba Ģeodēzijas un topogrāfijas daļas darbība 1921.-1940. gadā. - 98.-107. lpp.
Stradiņš Jānis. Latvijas Universitātes veidošanās, tās devums Latvijai un pasaules zinātnei. - 108.-131. lpp.
Jundzis Tālavs. Tiesību reformas un to loma Latvijas neatkarības atjaunošanā. 1988. gads - 1994. gada 4. maijs. - 132.-152. lpp.

VĒSTURES AVOTI
Latviešu karavīra dienasgrāmata (V. Bērziņa priekšvārds, D. Vasmaņa publikācija un komentāri). Pēteris Ādminis. Piezīmes atmiņai no karalauka. - 153.-165. lpp.

LATVIJAS PILSKALNI
Urtāns Juris. Spingu pilskalns. - 166.-167. lpp.

JAUNĀKĀS LITERATŪRAS APSKATS
Latvijas Republikas arheoloģijas pieminekļi (aut. R. Ritums). - 168. lpp.
Arheologs Vladislavs Urtāns. Bibliogrāfiskais rādītājs / Sast. J. Urtāns (aut. R. Ritums). - 169. lpp.
Urtāns J. T. Latvian Hillforts: The Originality of the Archaeological Reality / Zestiende Kroon-voordracht gehounden voor de Stichting Nederlands museum voor anthropologie en praehistorie (aut. R. Ritums). - 169. lpp.
Urtāns J. Latvijas austrumu daļas jaunatklātie pilskalni (aut. J. Asaris). - 169.-170. lpp.
Rakstu vainags arheologa Jāna Siatkovska piemiņai (aut. A. Šnē). - 170.-171. lpp.
Barzdeviča M. Kurzemes-Zemgales hercogiste (aut. M. Jakovļeva). - 171. lpp.
Izpostītā zeme: PSRS okupācijas armijas nodarītie zaudējumi Latvijas kultūrvidei / Sast. J. Riekstiņš (aut. A. Kalnciema). - 172. lpp.
Latvijas okupācija un aneksija: 1939-1940. Dokumenti un materiāli / Sast. I. Feldmanis, I. Grava-Kreituse, J. Goldmanis, A. Stranga (aut. I. Butulis). - 172.-173. lpp.

ZINĀTNES DZĪVE
Apals Jānis, Apala Zigrīda. Mitrzemes arheoloģijai veltīta starptautiska konference. - 174.-178. lpp.
Loze Ilze. Eiropas aizvēstures žurnāls. - 178.-181. lpp.
Loze Ilze. Starptautiskais klinšu mākslas pētniecības kongress. - 181.-182. lpp.
Loze Ilze. Pirmais Eiropas arheologu asociācijas saiets. - 182.-183. lpp.

LVI PROMOCIJAS UN HABILITĀCIJAS PADOMĒ
Saleniece Irēna. Latvijas Republikas skolu politika, 1918.-1934. g. - 183.-187. lpp.
Priedīte Irisa. Latviešu tradicionālie mūzikas instrumenti un spēlmaņi 19.-20. gs. - 187.-192. lpp.
Niedre Uģis. Latvijas 20. gs. 20.-30. gadu jaunsaimniecību vēsturiski etnogrāfiskie aspekti. - 193.-196. lpp.
Vasks Andrejs. Brikuļu nocietinātā apmetne Lubānas zemienē vēlajā bronzas un dzelzs laikmetā (1000. g. pr.Kr.-1000. g. pēc Kr.). - 197.-201. lpp.

PERSONĀLIJAS
Loze Ilze. Arheologs Kārlis Kārkliņš. - 202.-205. lpp.

IN MEMORIAM
Biezais Haralds. 1909-1995 (aut. Ē. Mugurēvičs). - 206.-208. lpp.


3. numurs

IEVADRAKSTI
Graudonis Jānis. Pilskalnu saglabāšana un izmantošana. - 5.-8. lpp.

RAKSTI
Šnore Rauls. Budjankas un Jurizdikas apmetnes Lielā Ludzas ezera piekrastē. - 9.-28. lpp.
Denisova Raisa. Antropoloģiskie pētījumi Latvijas vēstures institūtā. - 29.-52. lpp.
Zilgalvis Jānis. Enriko un Leandro Markoni Latvijā. - 53.-58. lpp.
Jansone Aija. Latviešu tradicionālā tautastērpa kreklu rotājums Vidzemē 19. gadsimtā. - 59.-77. lpp.
Jēkabsons Ēriks. Latvijas poļi un Latgales muižniecība valsts neatkarības sākumposmā. 1918.-1920. gads. - 78.-108. lpp.
Ose Ieva. Mūra piļu pētniecība Latvijā pēdējos 50 gados. Historiogrāfisks pārskats. - 109.-132. lpp.

VĒSTURES AVOTI
Latviešu karavīra dienasgrāmata (V. Bērziņa priekšvārds, D. Vasmaņa publikācija un komentāri). Pēteris Ādminis. Piezīmes atmiņai no karalauka. - 133.-146. lpp.
Ģenerālim Robertam Kļaviņam - 110 (I. Roņa publikācija un ievads). Pārskata izziņa. - 147.-151. lpp.

LATVIJAS VĒSTURE GADSKAITĻOS
1900.-1904. gads (sastādītāji: R. Greitjāne, L. Lapa, I. Ronis). - 152.-154. lpp.

LATVIJAS PILSKALNI
Urtāns Juris. Mežmuižas Silakalns. - 155.-157. lpp.

JAUNĀKĀS LITERATŪRAS APSKATS
Jahrbuch für ostdeutsche Volkskunde / Hrsg. von P. Anion und H. Müns (aut. L. Dumpe). - 158.-159. lpp.
Uz ežiņas galvu liku. 2. grām. (aut. Dz. Žagars). - 159.-160. lpp.

ZINĀTNES DZĪVE
Bērziņš Valdis. Apmācību kurss "Vide, cilvēks un kultūras vēsture". - 161.-162. lpp.
Dribins Leo. Ebreji mainīgajā pasaulē. - 162.-164. lpp.

LVI PROMOCIJAS UN HABILITĀCIJAS PADOMĒ
Loze Ilze. Neolīts Latvijas teritorijā. - 164.-170. lpp.
Jēkabsons Ēriks. Latvijas un Polijas attiecības 1919.-1920. g. - 170.-176. lpp.
Kļaviņš Kaspars. Vācu ordeņa ideoloģija un mentalitāte 13. un 14. gs. Livonijas vēsturisko notikumu kontekstā. - 176.-179. lpp.

PERSONĀLIJAS
Loze Ilze. Profesors Eduards Šturms un viņa zinātniskais mantojums. - 180.-184. lpp.


4. numurs


IEVADRAKSTI
Graudonis Jānis. Nozīmīgs notikums Latvijai un Latvijas vēsturniekiem. - 5.-8. lpp.

RAKSTI
Graudonis Jānis. Latvijas vēstures institūts Latvijas Republikas laikā. 1936.-1940. gads. - 9.-18. lpp.
Ronis Indulis. Latvijas vēstures institūts laikmeta kontekstā. - 19.-37. lpp.
Denisova Raisa, Grāvere Rita. Antropoloģijas zinātne Latvijas vēstures institūtā. - 38.-47. lpp.
Mugurēvičs Ēvalds. Latvijas vēstures institūta arheologu darbs piecdesmit gados. - 48.-91. lpp.
Caune Andris. Latvijas vēstures institūta ieguldījums Rīgas arheoloģiskajā izpētē 1938.-1996. gadā. - 92.-102. lpp.
Cimermanis Saulvedis. Latvijas vēstures institūts un etnogrāfija. - 103.-134. lpp.
Auns Muntis. Viduslaiku vēstures nodaļa gadu desmitos. - 135.-151. lpp.
Bērziņa Ināra. Latvijas vēstures institūta Habilitācijas un promocijas padomes darbība. - 152.-156. lpp.

NOVADPĒTNIECĪBA
Juris Urtāns. Vīļumu Ašgalvis. - 157.-164. lpp.

VĒSTURES AVOTI
Likums "Par Latvijas vēstures institūtu" un Latvijas vēstures institūta statūti (1936. un 1993. gads). - 164.-175. lpp.

LATVIJAS VĒSTURE GADSKAITĻOS
1905. gads (sastādītāji: L. Lapa, I. Ronis). - 176.-184. lpp.

LATVIJAS PILSKALNI
Urtāns Juris. Straujenieku pilskalns. - 185.-186. lpp.

RECENZIJAS
The Oxford illustrated Prehistory of Europe / Ed. by Barry Cunlife (aut. I. Loze). - 187.-190. lpp.
Rimantienė R. Lietuva iki Kristaus (aut. I. Loze). - 191.-192. lpp.

JAUNĀKĀS LITERATŪRAS APSKATS
Spekke A. Latvieši un Livonija 16. gs. (aut. M. Barzdeviča). - 193. lpp.
The Baltic Path to Independence: An International Reader of Selected Articles / Ed. by A. Sprudzs (aut. J. Stradiņš). - 194. lpp.

ZINĀTNES DZĪVE
Zagorska Ilga. Arheologa Eduarda Šturma piemiņai veltīta starptautiska konference. - 195.-197. lpp.
Zelče Vita. Austrumeiropai un NVS veltīta sanāksme. - 197.-198. lpp.
Dumpe Linda. Pieredzes apmaiņas brauciens uz Ungāriju. - 198.-199. lpp.

PERSONĀLIJAS
Loze Ilze. Joprojām ierindā (Elvīra Šnore). - 200.-202. lpp.

IN MEMORIAM
Āboliņa Marta. 1898-1995 (aut. M. Svarāne). - 203. lpp.


1991    1992    1993    1994    1995    1996    1997    1998    1999    2000    2001    2002    2003    2004    2005    2006    2007    2008    2009    2010    2011    2012    2013    2014    2015   © 2006  LU Latvijas vēstures institūts        Mājas lapas veidotāji