LATVIJAS VĒSTURES INSTITŪTA ŽURNĀLS
1994. gads
SATURS1. numurs

Graudonis Jānis. Maz pētīta vēstures problēma. - 5.-8. lpp.

ZINĀTNISKIE RAKSTI
Radiņš Arnis. 10.-13. gadsimta kapulauki latgaļu apdzīvotajā teritorijā un daži Austrumlatvijas vēstures jautājumi. - 9.-30. lpp.
Apīnis Aleksejs. Tautas senvēstures tēlojums latviešu pirmo literātu sarakstos. - 31.-48. lpp.
Cimermanis Saulvedis. Zveja un zvejnieki Latvijā 19. gadsimtā. - 49.-75. lpp.
Ozoliņa Dzidra. Liepājas pašvaldība un pilsētbūvniecība 19. gadsimta beigās un 20. gadsimta sākumā. - 76.-92. lpp.
Jēkabsons Ēriks. Latvijas attiecības ar Poliju 1919. gadā. - 93.-113. lpp.
Žvinklis Arturs. Ieskats Latvijas Republikas politiskās policijas darbībā. - 114.-124. lpp.
Dribins Leo. Nacionālais jautājums Latvijas zinātnieku un publicistu darbos (1918-1940). - 125.-141. lpp.

POLEMIKA
Stepiņš Pēteris. Atbilde Ērikam Mugurēvičam. - 142.-145. lpp.

VĒSTURES AVOTI
Kārļa Ulmaņa trimdas piezīmes (I. Roņa publikācija; A. Žvinkļa komentāri). - 146.-159. lpp.

LATVIJAS VĒSTURE GADSKAITĻOS
1750.-1800. gads (Sastādītāja A. Gudzuka). - 160.-169. lpp.

LATVIJAS PILSKALNI
Urtāns Juris. Lazdonas pilskalns. - 170.-173. lpp.

RECENZIJAS
Indriķa hronika. Ē. Mugurēviča priekšvārds un komentāri (aut. M. Auns). - 174.-175. lpp.

JAUNĀKĀS LITERATŪRAS APSKATS
Labsvīrs J. Atmiņas un pārdomas (aut. A. Kalnciema). - 176.-177. lpp.
Trūps-Trops H. Latvijas Romas katoļu baznīca komunisma gados, 1940-1990 (aut. T. Vilciņš). - 177.-178. lpp.

ZINĀTNES DZĪVE
Grāvere Rita. "Kas mēs būtu bez savas zemes un saviem senčiem…". - 179.-181. lpp.
Radiņš Arnis. Izstāde "Ceļojums uz pilskalnu" un starptautiska konference "Politiskie un ekonomiskie centri Baltijas jūras krastos 9.-12. gs." Latvijas Vēstures muzejā. - 181.-182. lpp.

LU VĒSTURES ZINĀTŅU NOZARES HABILITĀCIJAS UN PROMOCIJAS PADOMĒ
Lapa Līga. Profesionālo organizāciju izveidošanās un darbība Vidzemē un Kurzemē 1905.-1917. g. - 182.-185. lpp.

PERSONĀLIJAS
Žvinklis Arturs. Arveds Bergs. - 186.-192. lpp.


2. numurs

Graudonis Jānis. Par nacionālajām bagātībām. - 5.-8. lpp.

ZINĀTNISKIE RAKSTI
Ose Ieva, Celmiņš Andris. Unikāla 16. gadsimta krāsns podiņa atradums Rīgā. - 9.-15. lpp.
Zeids Teodors. Kurzemes hercogiste historiogrāfijā. - 16.-26. lpp.
Zelče Vita. 19. gadsimta latviešu preses pētniecība: Rezultāti un dažas izpētes problēmas. - 27.-39. lpp.
Zilgalvis Jānis. Kultūrvēsturiskā situācija Latvijā 19. gadsimta otrajā pusē un pareizticīgo kulta ēku celtniecība. - 40.-52. lpp.
Ozoliņa Dzidra. Liepājas pašvaldība un pilsētbūvniecība 19. gadsimta beigās un 20. gadsimta sākumā. - 53.-68. lpp.
Krūmiņa Irīna. Krievu sabiedrība un politisko partiju veidošanās process Latvijā 1905.-1907. gadā. - 69.-96. lpp.
Lēbers Dītrihs Andrejs. Pauls Šīmanis un nacionālais jautājums mūsdienās. - 97.-102. lpp.
Štrauhmanis Jānis. Latvijas kartogrāfijas vēstures periodizācija. - 103.-109. lpp.

NOVADPĒTNIECĪBA
Caune Māra. Cēsis Livonijas ordeņa laikā: Vēsturiskās topogrāfijas problēmas. - 110.-118. lpp.

VĒSTURES AVOTI
Kārļa Ulmaņa trimdas piezīmes (I. Roņa publikācija; A. Žvinkļa komentāri). - 119.-130. lpp.

LATVIJAS VĒSTURE GADSKAITĻOS
1800.-1849. gads (Sastādītājs A. Gavriļins). - 131.-140. lpp.

LATVIJAS PILSKALNI
Urtāns Juris. Aizvējiņu pilskalns. - 141.-142. lpp.

RECENZIJAS
Ducmane K. Apbalvojumi Latvijas Republikā. 1918-1940 (aut. Ē. Jēkabsons). - 143.-145. lpp.

JAUNĀKĀS LITERATŪRAS APSKATS
The Baltic States: Estonia, Latvia, Lithuania = Baltijas valstis: Igaunija, Latvija, Lietuva (aut. I. Šneidere). - 146.-147. lpp.
Towards a New History in the Baltic Republics. Historical Perspectives at the Time of the Recovery of Independence = Ceļā uz jaunu vēsturi Baltijas republikās. Vēsturiskās perspektīvas neatkarības atgūšanas laikā (aut. A. Lerhis). - 147.-149. lpp.

ZINĀTNES DZĪVE
Zagorska Ilga. Arheologu internacionālais simpozijs "Cilvēks un jūra mezolīta laikmetā" Dānijā. - 150.-152. lpp.
Urtāns Juris, Burovs Genādijs. Starptautiskā konference "Cilvēks lieto alas". - 152.-153. lpp.
Bērziņa Ināra. Latvijas vēstures institūtā. - 153.-154. lpp.

LU VĒSTURES ZINĀTŅU NOZARES HABILITĀCIJAS UN PROMOCIJAS PADOMĒ
Pāvulāns Vilnis. Vēstures un tās palīgdisciplīnu pētījumi 1966.-1993. g. Latvijas un Baltijas reģiona vēsturē. - 154.-158. lpp.

PERSONĀLIJAS
Zobiņa Velta, Leimane Matilde. Numismātes Rasmas Ceplītes atcerei. - 159.-160. lpp.


3. numurs

Graudonis Jānis. Zinātne Latvijā vakar un šodien. - 5.-8. lpp.

ZINĀTNISKIE RAKSTI
Grāvere Rita. Indoeiropiešu atstātās pēdas baltu tautu odontoloģijā. - 9.-34. lpp.
Loze Ilze. Dzintara zobveida piekariņi kā kniepķena pirmsākuma elementi. - 35.-46. lpp.
Milicers Klauss. Bruņinieki Vācu ordeņa Livonijas atzarā (1237-1562). - 47.-55. lpp.
Svarāne Melita. Latviešu rekrūtis cara armijā 19. gadsimtā. - 56.-73. lpp.
Indāns Juris. Par likumsakarībām, personībām un dažiem blakusapstākļiem Brīvdabas muzeja vēsturē. - 74.-85. lpp.
Priedīte Inese. Ieskats latviešu trimdas etnogrāfijā. - 86.-96. lpp.
Jundzis Tālavs. Drošības politikas tendences Latvijā. 1988.-1994. - 97.-116. lpp.
Šneidere Irēne. Latvijas jaunāko laiku vēstures pētniecība. - 117.-129. lpp.

VĒSTURES AVOTI
Šterns Indriķis. Vasaļu muižu sākumi viduslaiku Latvijā. - 130.-171. lpp.

LATVIJAS VĒSTURE GADSKAITĻOS
1850.-1869. gads (Sastādītāja V. Daukšte). - 172.-176. lpp.

LATVIJAS PILSKALNI
Urtāns Juris. Jukumu Grumuškas kalna pilskalni. - 177.-179. lpp.

RECENZIJAS
Ducmane K. Apbalvojumi Latvijas Republikā. 1918-1940 (aut. M. Eihe). - 180.-181. lpp.
Feldmanis I., Stranga A., Virsis M. Latvijas ārpolitika un starptautiskais stāvoklis: 30. gadu otrā puse (aut. I. Grava). - 181.-182. lpp.
Pioneers. The History of Finnish Ethnology = Pionieri. Somu etnoloģijas vēsture (aut. I. Loze). - 182.-184. lpp.

ZINĀTNES DZĪVE
Sīlivasks Karls, Krikštopaitis Juozs, Stradiņš Jānis. 17. Baltijas zinātņu vēstures konference Tartu. - 185.-188. lpp.
Vasks Andrejs. Latvijas arheologu veikums 1992. un 1993. gadā. - 188.-191. lpp.
Loze Ilze. Eiropas arheologu asociācijas dibināšana. - 191.-192. lpp.

IN MEMORIAM
Balodis Agnis. 19.09.1932-25.01.1994. (aut. J. Amols). - 193.-194. lpp.
Gimbutiene Marija. 23.01.1921.-02.02.1994. (aut. J. Graudonis). - 195. lpp.
Pāvulāns Vilnis. 09.04.1938.-01.06.1994. (aut. I. Misāns, A. Vijups). - 196.-198. lpp.
Zeids Teodors. 01.08.1912.-28.06.1994. (aut. G. Straube). - 199.-200. lpp.


4. numurs

Graudonis Jānis. Latvijas vēstures institūts šodien. - 5.-8. lpp.

ZINĀTNISKIE RAKSTI
Zagorska Ilga. Jauni dati par Zvejnieku akmens laikmeta kapulauka hronoloģiju. - 9.-27. lpp.
Denisova Raisa. Zvejnieku akmens laikmeta kapulauka veidošanās vēsture saistībā ar iegūtajiem radioaktīvā oglekļa datējumiem. - 28.-44. lpp.
Svarāne Dagnija. Dažas jaunas liecības par juvelieru un metāllējēju darbību Rīgā 15.-16. gadsimtā. - 45.-53. lpp.
Vasks Andrejs. Apdzīvotība, saimniecība un sabiedrība Daugavas baseinā bronzas un senākajā dzelzs laikmetā. - 54.-76. lpp.
Kavacs Jurģis. Latvijas teritorijā veiktie liela mēroga uzmērījumi un kartogrāfijas darbi 17.-20. gadsimtā. - 77.-93. lpp.
Saleniece Irēna. Demokrātiskā centra partijas skolu politika. 1922-1934. - 94.-110. lpp.
Skujiņš Māris. Kārļa Ulmaņa autoritārā režīma pamatiezīmes. - 111.-132. lpp.
Simons Gerhards. No padomju sistēmas uz nacionālās valsts iekārtu. - 133.-142. lpp.

VĒSTURES AVOTI
1945. gads Latvijā: atbrīvošana vai jauna okupācija? (T. Vilciņa publikācija un komentāri). - 143.-166. lpp.

LATVIJAS VĒSTURE GADSKAITĻOS
19. gs. 70. gadi (Sastādītāja V. Daukšte). - 167.-170. lpp.

LATVIJAS PILSKALNI
Urtāns Juris. Zlēku Karātavu kalns. - 171.-172. lpp.

RECENZIJAS
Digging into the Past: 25 Years of Archaeology in Denmark = Atgriešanās pagātnē: Dānijas arheoloģija pēdējos 25 gados (aut. I. Loze). - 173.-176. lpp.

JAUNĀKĀS LITERATŪRAS APSKATS
Kurlovičs G. Latvijas Republika. Vēstures kartes. (aut. Ē. Jēkabsons). - 177.-178. lpp.
Oberkrome W. Volksgeschichte: Methodische Innovation und volkische Ideologisierung in der deutschen Geschichtswissenschaft. 1918-1945. = Tautas vēsture: Metodiskais jauninājums un tautiskā ideoloģizēšana vācu vēstures zinātnē. 1918-1945. (aut. M. Skujiņš). - 178.-179. lpp.
Feodālisma problēmas Baltijā // Latvijas Universitātes zinātniskie raksti. 589. laid.: Vēsture (aut. M. Caune). - 179. lpp.
Ritterbrüder im Livländischen Zweig des Deutschen Ordens // Quellen und Studien zur Baltischen Geschichte = Vācu ordeņa Livonijas atzara bruņinieki (aut. K. Kļaviņš, Ē. Mugurēvičs). - 180.-181. lpp.
Andersons E., Siliņš L. u.c. Latvijas Centrālā padome: Latviešu nacionālā pretestības kustība. 1943-1945 (aut. Dz. Žagars). - 181.-182. lpp.

ZINĀTNES DZĪVE
Zālīte Elga, Lapa Līga. Zinātniska konference "Rīga - finansu metropole gadsimtu mijā". - 183.-185. lpp.
Dumpe Linda. 10. starptautiskā etnoloģiskā uztura pētniecības konference. - 186.-187. lpp.

LU VĒSTURES ZINĀTŅU NOZARES HABILITĀCIJAS UN PROMOCIJAS PADOMĒ
Apals Gints. Jaunlatviešu kustības raksturojums 19. gadsimta 50.-60. gados. - 187.-193. lpp.
Zelče Vita. Latviešu avīžniecība: Laikraksti savā laikmetā un sabiedrībā (1822-1865). - 193.-197. lpp.


1991    1992    1993    1994    1995    1996    1997    1998    1999    2000    2001    2002    2003    2004    2005    2006    2007    2008    2009    2010    2011    2012    2013    2014    2015   © 2006  LU Latvijas vēstures institūts        Mājas lapas veidotāji