LATVIJAS VĒSTURES INSTITŪTA ŽURNĀLS
1992. gads
SATURS


1. numurs

Graudonis Jānis. Latvija iziet pasaulē otrreiz. - 5.-8. lpp.

ZINĀTNISKIE RAKSTI
Caune Andris. Viduslaiku rakstāmrīku - stilu atradumi Latvijā. - 9.-27. lpp.
Misāns Ilgvars. Livonijas landtāgu organizācija un norise. - 28.-37. lpp.
Svarāne Melita. Kad latviešu zemnieki zvērēja… - 38.-53. lpp.
Zelče Vita. Dažas pārdomas par Juri Neikenu un "Ceļa biedri". - 54.-68. lpp.
Apals Guntis. Jaunlatviešu kustības politiskā orientācija 19. gs. 60. gados. - 69.-80. lpp.
Kļaviņa Elga. Inteliģentie bezdarbnieki Latvijas Republikā 1920.-1940. gadā. - 81.-101. lpp.
Strods Heinrihs. Vācijas projekti Igaunijas un Latvijas autonomijai 1942.-1944. gadā. - 102.-118. lpp.
Bleiere Daina. Pensiju likumdošana un prakse Latvijā 40. gadu otrajā pusē - 50. gadu sākumā. - 119.-135. lpp.
Mežs Ilmārs. Latvieši Rīgā. - 136.-145. lpp.

VĒSTURES AVOTI
Kā Latvija pieteica sevi pasaulei 1919. gadā (Dokumentus publicēšanai sagatavojusi un komentējusi A. Mieriņa). - 146.-179. lpp.
V. Muntera piezīmes viņa krimināllietā (Dokumentus publicēšanai sagatavojis I. Ronis, tulkojis A. Žvinklis). - 180.-184. lpp.

LATVIJAS VĒSTURE GADSKAITĻOS
1300.-1399. gads (Sastādītājs I. Misāns). - 185.-191. lpp.

RECENZIJAS
Ozoliņa Dz. Liepājas pilsētas pašvaldība, 1877-1913 (aut. S. Levitāns). - 192.-194. lpp.

JAUNĀKĀS LITERATŪRAS APSKATS
Misāns I. Latviešu medievistikas divas atvases: viduslaiku vēstures tematika apkopojošos Latvijas vēstures izdevumos tēvzemē un trimdā // Latvijas Zinātņu Akadēmijas Vēstis. - 1990. - Nr. 12. - 18.-22. lpp. (aut. M. Jakovļeva). - 195. lpp.
Alks Dz. Latvijas mediķi represiju dzirnās. 1940.-1953. g. // Latvijas Ārsts. - 1990. - Nr. 3. - 53.-59. lpp.; Nr. 4. - 64.-72. lpp.; Nr. 5. - 87.-89. lpp.; Nr. 6. - 85.-88. lpp.; 1991. - Nr. 1. - 77., 78. lpp.; Nr. 2. - 91.-93. lpp.; Nr. 3. - 70. lpp. (aut. L. Lapa). - 195.-196. lpp.
Meissner B. Die baltischen Nationen. Estland. Lettland. Litauen = Baltiešu nācijas. Igaunija. Latvija. Lietuva (aut. A. Kalnciema). - 196.-197. lpp.
Regional Identity under Soviet Rule: The Case of the Baltic States / Ed. by D. A. Loeber = Reģionālā identitāte padomju varas apstākļos: Baltijas valstu piemērs (aut. D. Bleiere). - 197.-198. lpp.
Ronis I. Kārlis Ulmanis. Trimdinieka manuskripts un cietumnieka nopratināšanas protokoli // Latvijas Zinātņu Akadēmijas Vēstis. - 1990. - Nr. 12. - 121.-130. lpp.; 1991. - Nr. 1. - 130.-135. lpp.; Nr. 2. - 131.-136. lpp.; Nr. 3. - 125.-136. lpp. (aut. E. Pelkaus). - 198.-199. lpp.
Stafecka A. Trīs posmi latgaliešu rakstu valodas vēsturē // Latvijas Zinātņu Akadēmijas Vēstis. - 1991. - Nr. 1. - 45.-56. lpp.; Кузнецов С. Францис Трасунс и партия латгальских демократов (1924-1925) // Turpat. - 64.-75. lpp. (aut. R. Greitjāne). - 199.-200. lpp.
Stranga A. Arveds Bergs un Kārlis Ulmanis. 1934-1940 // Latvijas Zinātņu Akadēmijas Vēstis. - 1991. - Nr. 6. - 121.-132. lpp.; Nr. 7. - 105.-118. lpp.; Nr. 8. - 123.-133. lpp. (aut. E. Kļaviņa). - 200. lpp.
Vācbaltiešu līdzdarbība un konflikti Latvijas valstī. 1918-1939: Materiālu krāj. / Sast. D. A. Lēbers (aut. A. Kalnciema). - 201. lpp.
Zunda A. Lielbritānijas īstenotā nomierināšanas politika un Baltijas valstu starptautiskais stāvoklis. Rietumu historiogrāfijas analīze // Latvijas Vēsture. - 1991. - Nr. 1. - 37.-43. lpp. (aut. A. Lerhis). - 201. lpp.

ZINĀTNES DZĪVE
Auns Muntis. Valtera fon Pletenberga atceres konference. - 202.-203. lpp.
Straube Gvido. Vācu faktors Latvijas vēsturē. - 204.-206. lpp.

PERSONĀLIJAS
Jēkabsons Ēriks. Lāčplēša kara ordeņa kavalieris Arturs Aparnieks. - 207.-208. lpp.


2. numurs

Graudonis Jānis. Latvijas zinātne laika ritumā. - 5.-8. lpp.

ZINĀTNISKIE RAKSTI
Vasks Andrejs. Baltijas un Centrāleiropas sakaru epizode agrajā bronzas laikmetā. - 9.-17. lpp.
Milicers Klauss. Vācu ordeņa Livonijas atzara brāļi universitātēs. - 18.-23. lpp.
Spārītis Ojārs. Melngalvju brālības kolekcijas. - 24.-55. lpp.
Straube Gvido. Brīvmūrniecība Latvijā apgaismības gadsimtā. - 56.-73. lpp.
Cimermanis Saulvedis. Tradicionālās zvejas galvenās iezīmes Latvijā 19. gadsimtā. - 74.-88. lpp.
Lapa Līga. Arodorganizāciju pirmsākumi Latvijā 1905. gadā. - 89.-106. lpp.
Greitjāne Regīna. Latgales Tautas universitāte (1928.-1940. g.). - 107.-116. lpp.
Bērziņš Jānis. Latvijas republikas transports un sakari. - 117.-138. lpp.
Biezais Haralds. Latviešu tautas iznīcināšanas plāni. - 139.-150. lpp.
Bleiere Daina. Parakstīšanās uz Valsts iekšējiem aizņēmumiem Latvijā 1941.-1957. gadā. - 151.-165. lpp.
Gore Ilga. Latvijas vēstures matematizācijas iespējas. - 166.-175. lpp.

VĒSTURES AVOTI
Poļu karavīra dienasgrāmata (Publicēšanai sagatavojis Ē. Jēkabsons). - 176.-188. lpp.

RECENZIJAS
Назарова Е. Л. История лейманов в Ливонии. Местное землевладение в Латвии и Эстонии XIII–XVIII вв. = Livonijas leimaņu vēsture. Vietējais zemes valdījums Latvijā un Igaunijā 13.-18. gs. (aut. M. Caune). - 189.-190. lpp.
Ezergailis A. Esejas par 1917. gadu (aut. I. Ronis). - 190.-192. lpp.

JAUNĀKĀS LITERATŪRAS APSKATS
Grāvere R. Latviešu etnoģenēzes antropoloģiskais aspekts // Latvijas Zinātņu Akadēmijas Vēstis. - 1990. - Nr. 12. - 8.-17. lpp. (aut. R. Denisova). - 193. lpp.
Ose I. Par dažām Latvijas 15.-17. gs. krāsns keramikas tipoloģiskās klasifikācijas un hronoloģijas problēmām // Latvijas Zinātņu Akadēmijas Vēstis. - 1991. - Nr. 4. - 12.-23. lpp. (aut. A. Caune). - 193. lpp.
Straube G. Latviešu zemnieka kultūrvēsturiskais tēls A. Johansona "Latvijas kultūras vēstures atspoguļojumā" // LZA Vēstis. - 1990. - Nr. 12. - 30.-33. lpp. (aut. V. Pētersone). - 194. lpp.
Šnore E. Raušu ciems Doles salas augšgalā // Latvijas Zinātņu Akadēmijas Vēstis. - 1991. - Nr. 6. - 69.-87. lpp. (aut. A. Vasks). - 194. lpp.
Zeids T. A. Švābes ieguldījums Latvijas feodālisma vēstures pētniecībā // LZA Vēstis. - 1990. - Nr. 12. - 23.-29. lpp. (aut. V. Pētersone). - 194. lpp.
Biezais H. Kurelieši. Nacionālās pretestības liecinieki (aut. L. Lapa). - 195.-196. lpp.
Carlgren W. M. Sverige och Balticum sommaren 1940 // Urladding: 1940 = Zviedrija un Baltija 1040. gada vasarā (aut. A. Lerhis). - 196. lpp.
Feldmanis I. Vācu vēsturnieki par nacisma ietekmi Latvijas vāciešos // Latvijas Vēsture. - 1991. - Nr. 2. - 40.-46. lpp. (aut. E. Zālīte). - 196.-197. lpp.
Gore I. Nepateiktais par LKP 1940. gada jūnijā un jūlijā // Liesma. - 1991. - Nr. 8. - 10.-12. lpp.; Nr. 9. - 16.-18. lpp.; Nr. 10. - 18.-20. lpp. (aut. T. Vilciņš). - 197. lpp.
Norberg E. Det militära hotet. Försvarsattachéernas syn på krigsutbrottet 1939 // Stormvarning: Sverige inför andra världskriget = Militārie draudi. Militārā atašeja viedoklis par kara izcelšanos 1939. gadā (aut. A. Lerhis). - 198. lpp.

ZINĀTNES DZĪVE
Straube Gvido. Baltijas feodāļu "biennāle". - 199.-201. lpp.

PERSONĀLIJAS
Jēkabsons Ēriks. Kapteinis Reinholds Mārtiņš Bernhards. - 202.-203. lpp.

IN MEMORIAM
Klāra Redliha (23.01.1908.-12.01.1992.). - 204.-205. lpp.
Dzidra Hoferte (12.10.1930.-18.01.1992.). - 205.-206. lpp.
Vasilijs V. Dorošenko (25.01.1921.-24.03.1992.). - 206.-207. lpp.


3. numurs

Graudonis Jānis. Mūsu žurnāls 1937.-1940. gadā. Laiks, autori, raksti. - 5.-8. lpp.

ZINĀTNISKIE RAKSTI
Grāvere Rita. Pārdomas par austrumģermāņiem raksturīgo odontoloģisko kompleksu un tā atskaņām mūsdienu latviešu un lietuviešu antropoloģijā. - 9.-20. lpp.
Caune Andris. Arheoloģiskās liecības par senāko apdzīvotību Rīgas Doma baznīcas apkārtnē. - 21.-38. lpp.
Caune Māra. Celtniecība Cēsīs zviedru laikā. Procesi, dalībnieki, rezultāti. - 39.-44. lpp.
Lendiņa Mirdza. No Doles muižas un Levisu of Menāru dzimtas vēstures. - 45.-53. lpp.
Ose Ieva. Rakstītās liecības par 17.-18. gadsimta sākuma podiņu krāsnīm Kurzemē. - 54.-65. lpp.
Cimermanis Saulvedis. Zveja un zvejnieki Latvijā 19. gadsimtā. - 66.-83. lpp.
Bērziņš Jānis. Latvijas valstiskuma ideja 1905. gada revolūcijā. - 84.-116. lpp.
Kalnciema Aina. Nacionālo minoritāšu kultūras autonomijas parlamentārais risinājums Latvijas Republikā. - 117.-129. lpp.
Riekstiņš J. Represijas labības sagādes kampaņās, 1944.-1949. gads. - 130.-152. lpp.

VĒSTURES AVOTI
1920. gada agrārā reforma (Dokumentus publicēšanai sagatavojusi un komentējusi I. Gore). - 153.-168. lpp.

LATVIJAS VĒSTURE GADSKAITĻOS
1400.-1450. gads (Sastādītājs I. Misāns). - 169.-176. lpp.

RECENZIJAS
Balodis A. Latvijas un latviešu tautas vēsture (aut. I. Gore). - 177.-179. lpp.
Lietuvių antropologijos metmenys = Lietuviešu antropoloģijas apcerējumi (aut. R. Grāvere). - 179.-181. lpp.
Sedovs V. Balti senatnē (aut. A. Vasks). - 181.-186. lpp.

JAUNĀKĀS LITERATŪRAS APSKATS
Acta Baltica, 1990 (aut. B. Johansone). - 187. lpp.
Bibliogrāfija Latvijas vēstures studijām: Bibliogrāfiskais rādītājs (aut. G. Straube). - 188. lpp.
Новый взгляд на историю Литвы =Jauns skatījums uz Lietuvas vēsturi (aut. A. Lerhis). - 188.-189. lpp.
Denisova R. Austrumbaltu ciltis agrajā dzelzs laikmetā // Latvijas Vēsture. - 1991. - Nr. 1. - 7.-14. lpp. (aut. R. Grāvere). - 189. lpp.
Brīvzemnieks F. Autobiogrāfiskas skices: Literārā mantojuma mazā bibliotēka (aut. V. Zelče). - 190. lpp.
Valdemārs K. Tēvzemei (aut. V. Zelče). - 190. lpp.
Vilde P. E. Latviešu Ārste jeb īsa Mācība no tām Vājībām un no šās Zemes zālēm, ar kurām Cilvēkus un lopus var ārstēt un izzāļot: Latvijas senākie vēstures un kultūras avoti (aut. V. Zelče). - 191.-192. lpp.
Blank M. Nationalsozialistische Hochschulpolitik in Riga (1941 bis 1944) (aut. J. Stradiņš). - 192.-193. lpp.

ZINĀTNES DZĪVE
Latvijas Zinātņu akadēmijā. - 194.-196. lpp.

PERSONĀLIJAS
Stradiņš Jānis. Vēsturniekam Tālivaldim Vilciņam - 70. - 197.-203. lpp.

IN MEMORIAM
Aleksandrs Jansons (29.06.1916.-14.11.1991.). - 204.-206. lpp.


4. numurs

Graudonis Jānis. Par terminoloģiju un vēstures zinātnes terminoloģiju īpaši. - 5.-8. lpp.

ZINĀTNISKIE RAKSTI
Šnore Elvīra, Berga Tatjana. Viesienas Mežāru kapulauks un tajā atrastie svariņi. - 9.-15. lpp.
Mugurēvičs Ēvalds. Latvijas vēsturiskās ģeogrāfijas jautājumi Ernesta Brastiņa darbos. - 16.-28. lpp.
Jakovļeva Mārīte. Kurzemes hercogu dzelzsmanufaktūras. - 29.-48. lpp.
Balevica L. Privātkapitāla loma Vidzemes zemnieku māju iepirkšanā. - 49.-73. lpp.
Bērziņš Jānis. Bruņotās sacelšanās problēmas Latvijas pilsētās 1905. gada revolūcijā. - 74.-90. lpp.
Lencs V. Bermonts un vācbaltieši 1919. gadā. - 91.-99. lpp.
Vilciņš Tālivaldis. Rotari organizācijas Latvijā (1932-1940). - 100.-115. lpp.
Šneidere Irēne. Naudas apgrozība pēc Latvijas okupācijas. - 116.-131. lpp.
Biezais Haralds. Nacionālie partizāni. - 132.-144. lpp.

VĒSTURES AVOTI
Kārļa Ulmaņa trimdas piezīmes (Dokumentus publicēšanai sagatavojis I. Ronis, no krievu valodas tulkojis un komentējis I. Ronis un A. Žvinklis). - 145.-171. lpp.

LATVIJAS VĒSTURE GADSKAITĻOS
1450.-1499. gads (Sastādītājs I. Misāns). - 172.-177. lpp.

RECENZIJAS
Apīnis A. Grāmata un latviešu sabiedrība līdz 19. gadsimta vidum (aut. M. Svarāne). - 178.-181. lpp.
Из истории естествознания и техники Прибалтики / Acta historiae scientiarium Baltica = No Baltijas dabaszinātņu un tehnikas vēstures. 8. sēj.: Rīgas Politehniskais institūts, 1862-1987 (aut. M. Šimanska). - 182.-185. lpp.

JAUNĀKĀS LITERATŪRAS APSKATS
Nütemaa V., Hovi K. Baltian historia = Baltijas vēsture (aut. L. Dumpe). - 186. lpp.
Berga T. Numismātika par Latvijas senatni (aut. K. Ducmane). - 186.-187. lpp.
Klišāns V. Vācu ordenis Livonijā XIII-XIV gs.: Vēstures pētnieks - skolai (aut. M. Jakovļeva). - 187.-188. lpp.
Jakovļeva M. Kurzemes-Zemgales hercogiste: Vēstures pētnieks - skolai (aut. M. Barzdeviča). - 188. lpp.
Karulis K. Kam stiprs prāts un cieta griba: Fricis Brīvzemnieks (aut. V. Zelče). - 188. lpp.
Gore I., Stranga A. Latvija: neatkarības mijkrēslis. Okupācija. 1939. gada septembris -1940. gada jūlijs (aut. A. Žvinklis). - 188.-189. lpp.
Zaļinskis A. Bez ienaida un bailēm: Latviešu gūstekņi otrā pasaules kara laikā. Laikmetu liecības, dienasgrāmatas, vēstules, atmiņu skices (aut. L. Lapa). - 189.-190. lpp.

ZINĀTNES DZĪVE
Bitnere-Vrubļevska Anna, Kačiņskis Marians. Izstāde par baltu tautu vēsturi. - 191.-193. lpp.
Graudonis Jānis. Latvijas arheologi 1990.-1991. gadā. - 193.-194. lpp.

PERSONĀLIJAS
Urtāns Jānis. Ernests Brastiņš - Latvijas pilskalnu pētnieks. - 195.-200. lpp.


1991    1992    1993    1994    1995    1996    1997    1998    1999    2000    2001    2002    2003    2004    2005    2006    2007    2008    2009    2010    2011    2012    2013    2014    2015   © 2006  LU Latvijas vēstures institūts        Mājas lapas veidotāji