LATVIJAS VĒSTURES INSTITŪTA ŽURNĀLS
1991. gads
SATURS


1. numurs


Latvijas Republikas konstitucionālais likums "Par Latvijas Republikas valstisko statusu". - 5.-6. lpp.
Graudonis Jānis. Gaitu sākot. - 7.-10. lpp.

ZINĀTNISKIE RAKSTI
Apala Zigrīda, Zariņa Anna. Dižciltīga latgaļa apbedījums Ģūģeru kapulaukā. - 11.-29. lpp.
Zeids Teodors. Valters fon Pletenbergs un viņa nozīme Latvijas vēsturē. - 30.-52. lpp.
Klotiņš Arnolds. Par kādu Bēthovena 9. simfonijas ideju no Kurzemes. - 53.-57. lpp.
Kļaviņa Elga. Vecuma pensiju jautājums Latvijas Republikas sociālajā politikā. 1918-1940. - 58.-77. lpp.
Riekstiņš Jānis. Staļiniskā nodokļu politika - līdzeklis latviešu zemniecības izputināšanai. - 78.-95. lpp.
Vizners Heinrihs. Salaspils 1605. (Ē. Jēkabsona priekšvārds un tulkojums). - 96.-116. lpp.

VĒSTURES AVOTI
1940. gada Latvijas Republikas Saeimas vēlēšanu materiāli (sast. un koment. autore I. Gore). - 117.-148. lpp.

LATVIJAS VĒSTURE GADSKAITĻOS
9. g.t. p.m.ē.-1299. gads (sast. A. Vasks, V. Pāvulāns, M. Auns). - 149.-165. lpp.

RECENZIJAS
Benz E. M. A. Die Revolution von 1905 in den Ostseeprovinzen Russlands (aut. J. Bērziņš). - 166.-170. lpp.
Feodālisma problēmas Baltijā: Zin. raksti. (aut. M. Caune). - 171.-173. lpp.

JAUNĀKĀS LITERATŪRAS APSKATS
Lossowski P. Lotwa nasz sasiad: Stosunki polsko-lotewskie w latach 1918-1939. (aut. Ē. Jēkabsons). - 174. lpp.
Lossowski P. Tragedia państw Baltyckich. 1939-1941. (aut. Ē. Jēkabsons). - 174. lpp.
Profesors Boļeslavs Brežgo, 1887-1957: Lekciju konspekts Latvijas vēsturē (aut. R. Greitjāne). - 175. lpp.
Литва, Латвия, Эстония по документам ГАФ СССР в 1939–1940 гг. (aut. A. Lerhis). – 175.–176. lpp.
Прибалтика вступает в Союз: Документы об отношениях СССР со странами Прибалтики в 1939–1940 годах (aut. A. Lerhis). – 176.–177. lpp.
Loze I., Liiva A. Radiocarbon datings of the Mesolithic of Eastern Baltic (after materials of habitation sites) (aut. J. Graudonis). - 177. lpp.
Mugurēvičs Ē. Aspekte der Kulturkommunikation an handarchäologischer Funde im baltischen Raum (aut. A. Caune). - 177. lpp.
Mugurēvičs Ē. Interactions between indigenous and western culture in Livonia in the 13th to 16th centuries (aut. A. Caune). - 177.-178. lpp.
Zinātniskās atskaites sesijas materiāli par arheologu un etnogrāfu 1988. un 1989. gada pētījumu rezultātiem: Arheoloģija (aut. A. Vasks). - 178. lpp.
Andersons E. Dānijas sakari ar Baltijas zemēm no IX līdz XIII gadsimtam vēstures avotu gaismā (aut. V. Pāvulāns). - 178.-179. lpp.
Apals G. Jaunlatviešu kustība. (aut. V. Zelče). - 179.-180. lpp.
Jakovļeva M. Rīgas un tās apkārtnes kartes un plāni kā vēstures avots (17.-19. gs. pirmā puse) (aut. M. Barzdeviča). - 180. lpp.
Strods H. Rozruchy chlopskie we wschodniej Łotwie i Kurlandii w roku 1863 (aut. Ē. Jēkabsons). - 180.-181. lpp.
Balabkins N. Kārlis Balodis un "Nākotnes valsts" (aut. E. Kļaviņa). - 181. lpp.
Menders F. Latvijas valsts "Liepājas periods" un sociāldemokrāti (aut. A. Puzulis). - 181.-182. lpp.
Pretstatu cīņā. Latvija 1917.-1950.: Krājums (aut. E. Kļaviņa). - 182.-183. lpp.
Ulmanis Kārlis. Atziņas un runu fragmenti (aut. E. Pelkaus). - 183.-184. lpp.
Via dolorosa: Staļinisma upuru liecības (aut. D. Bleiere). - 184. lpp.

ZINĀTNES DZĪVE
Apals J. Vācu ordeņa 800 gadu jubilejas izstāde Nirnbergā un Baltijas mazo tautu 13. gadsimta vēsture mūsdienu vācu vēsturnieku skatījumā. - 185.-190. lpp.
Briks T., Misāns I. Bijušās VDR Vēsturnieku biedrības Hanzas pētnieku apvienības pēdējā konference. - 190.-192. lpp. Kļaviņa E. 11. Baltijas studiju konference Rīgā. - 192.-194. lpp.
Graudonis J. Vēsturnieki Vispasaules latviešu zinātņu kongresā. - 194.-196. lpp.

PERSONĀLIJAS
Arheologam Ēvaldam Mugurēvičam - 60. (aut. A. Caune). - 197.-198. lpp.

IN MEMORIAM
Profesors Herberts Ligi (aut. H. Pīrimē). - 199.-200. lpp.
Georgs Jenšs (aut. B. Krajevska). - 200.-202. lpp.
Docents Alnis Svelpis (aut. H. Strods). - 202.-203. lpp.
Melita Vilsone (aut. A. Celmiņš). - 203.-204. lpp.
Mārtiņš Apinis (aut. J. Asaris). - 204.-205. lpp.


1991    1992    1993    1994    1995    1996    1997    1998    1999    2000    2001    2002    2003    2004    2005    2006    2007    2008    2009    2010    2011    2012    2013    2014    2015   © 2006  LU Latvijas vēstures institūts        Mājas lapas veidotāji