Latvijas Vēstures Institūta Žurnāls

© LU Latvijas Vēstures Institūts
Rīga: Latvijas Universitātes Latvijas vēstures institūts. ISSN 1025-8906
Žurnāls dibināts 1936. gadā, pastāvējis līdz 1940. gadam, atjaunots kopš 1991. gada. Iznāk trīs reizes gadā (līdz 2017. gadam - četras reizes gadā).

"Latvijas Vēstures Institūta Žurnāls" ir anonīmi recenzēts vēstures žurnāls, kurā publicēto zinātnisko rakstu mērķis ir paplašināt un padziļināt zināšanas par  procesiem un notikumiem, kas no vissenākajiem laikiem līdz mūsdienām norisinājušies, kā arī ietekmējuši norises Latvijas un pārējo Baltijas valstu teritorijā, vai notikuši ārpus tās, bet ir saistīti ar Latvijas un Baltijas reģiona pagātni.Dibinātājs
Latvijas Universitātes Latvijas vēstures institūts
Reģistrācijas apliecība nr. 1651

Atbildīgā redaktore: Kristīne Ante
tālr. 26556776
e-pasts: kristine.ante@lu.lv

Redkolēģija:
Asoc. prof. Ph. D. Kari Aleniuss (Kari Alenius), Oulu Universitāte, Somija
Asoc. prof. Dr. hist. Daina Bleiere, Rīgas Stradiņa universitāte, LU Latvijas vēstures institūts
Asoc. prof. Hum. m. dr. Audrone Bliujiene (Audronė Bliujienė), Klaipēdas Universitātes Baltijas jūras reģiona vēstures un arheoloģijas institūts, Lietuva
Prof. Ph. D. Lazars Fleišmans (Lazar Fleishman), Stenforda Universitāte, ASV
Prof. Ph. D. Jergs Hakmans (Jörg Hackmann), Ščecinas Universitāte, Polija
Ph. D. Magnuss Ilmjervs (Magnus Ilmjärv), Tallinas Universitātes Vēstures institūts, Igaunija
Prof. Dr. hist. Aleksandrs Ivanovs, Daugavpils Universitāte
Prof. Dr. hist. Ēriks Jēkabsons, Latvijas Universitāte
D. Phil. Metjū Kots (Matthew Kott), Upsalas Universitāte, Zviedrija
Vēst. zin. kand., doc. Mihails Kovaļevs, Saratovas Valsts tehniskā universitāte, Krievija
Imants Lancmanis, Latvijas Zinātņu akadēmijas goda loceklis, Baltijas vēstures komisijas (Getingenē) korespondētājloceklis
Prof. Ph. D. Ēro Medijainens (Eero Medijainen), Tartu Universitātes Vēstures un arheoloģijas institūts, Igaunija
Prof. emer., Ph. D. Andrejs Plakans, Aiovas Valsts universitāte, ASV
Vēst. zin. kand., doc. Tamāra Puškina, Maskavas Valsts universitāte, Krievija
Prof. Dr. hist. h. c., Dr. habil. chem. Jānis Stradiņš, Latvijas Zinātņu akadēmijas īstenais loceklis, Baltijas vēstures komisijas (Getingenē) korespondētājloceklis, LU Filozofijas un socioloģijas institūts
Prof. Dr. habil. hist. Aivars Stranga, Latvijas Zinātņu akadēmijas īstenais loceklis, Latvijas Universitāte
Hum. m. dr. Žilvītis Šaknis (Žilvytis Šaknys), Lietuvas Vēstures institūts, Lietuva
Doc. Ph. Dr. Lubošs Švecs (Luboš Švec), Kārļa Universitātes Starptautisko studiju institūts, Čehija
Asoc. prof. Ph. D. Ieva Zaķe, Rovana Universitāte, ASV
Dr. hist. Guntis Zemītis, Latvijas Zinātņu akadēmijas korespondētājloceklis, LU Latvijas vēstures institūts

Žurnālā ievietotie zinātniskie raksti ir recenzēti.

No 2012. gada "Latvijas Vēstures Institūta Žurnāls" ir iekļauts EBSCO datubāzē Academic Search Ultimate.

Redakcijas adrese: Kalpaka bulv. 4, 126. ist., Rīgā, LV-1050, tālr. 29486005

Redaktores:
Ināra Stašulāne,
Antra Legzdiņa (angļu val.)
Ināra Korsaka (vācu val.)
māksliniece Ināra Jēgere
maketētāja Margarita Stoka

Žurnāls sagatavots LU Akadēmiskās attīstības projekta “Zinātniskā periodiskā izdevuma “Latvijas Vēstures Institūta Žurnāls” sagatavošana un izdošana 2018. gadā” (vad. G. Zemītis) ietvaros.

Tipogrāfija SIA “EIRO PRINT”, reģ. nr. LV40003309979

VADLĪNIJAS RAKSTU NOFORMĒŠANĀ
Pilns saturs / satura rādītāji

1991    1992    1993    1994    1995    1996    1997    1998    1999    2000    2001    2002    2003    2004    2005    2006    2007    2008    2009    2010    2011    2012    2013    2014    2015    2016    2017    2018Žurnāla abonēšana


Nauda par žurnāla abonēšanu jāieskaita institūta PNS (Pasta norēķina sistēma) kontā nr. LV47LPNS0001000095769, ar norādi "Par "Latvijas Vēstures Institūta Žurnāla" abonēšanu ..... gadā", kā arī jāieraksta abonēšanas kvītī institūta reģistrācijas numurs 90002115956. Žurnālu var abonēt vai iegādāties atsevišķus numurus arī Latvijas Vēstures institūtā Rīgā, Kalpaka bulvārī 4, 208. istabā.

Žurnāla cena: EUR 2,42 par vienu numuru.

Žurnālu var nopirkt apgāda "Zinātne" grāmatu veikalā Rīgā, Akadēmijas laukumā 1, J.Rozes grāmatu veikalos.

   © 2018  LU Latvijas vēstures institūts        Mājas lapas veidotāji