Latvijas Vēstures Institūta Žurnāls

 

Par žurnālu

“Latvijas Vēstures Institūta Žurnāls” ir anonīmi recenzēts vēstures žurnāls, kurā publicēto zinātnisko rakstu mērķis ir paplašināt un padziļināt zināšanas par procesiem un notikumiem, kas no vissenākajiem laikiem līdz mūsdienām norisinājušies, kā arī ietekmējuši procesus Latvijas un pārējo Baltijas valstu teritorijā, vai notikuši ārpus tās, bet ir saistīti ar Latvijas un Baltijas reģiona pagātni.

Žurnāls piedāvā lasītājiem oriģinālus, iepriekš nepublicētus materiālus par vēstures tematiku. Katru iesniegto rakstu anonīmi recenzē divi neatkarīgi recenzenti. Izdevums iznāk kopš 1936. gada (līdz 1940. gadam), tā darbība tika atjaunota 1991. gadā; iznāk divas reizes gadā (līdz 2017. gadam – četras reizes gadā).

Kopš 2012. gada “Latvijas Vēstures Institūta žurnāls” iekļauts EBSCO datubāzē “Academic Search Ultimate”, ISSN 1025-8906. Žurnāla izdevējs ir LU Akadēmiskais apgādsAtbildīgā redaktore


Dr. hist.
Eva Eihmane (kopš 2021. gada februāra)
e-pasts: eva.eihmane@lu.lv


Redkolēģija


Asoc. prof. Ph. D. Kari Aleniuss (Kari Alenius), Oulu Universitāte, Somija
Asoc. prof. Dr. hist. Daina Bleiere, Rīgas Stradiņa universitāte, LU Latvijas vēstures institūts
Asoc. prof. Hum. m. dr. Audrone Bliujiene (Audronė Bliujienė), Klaipēdas Universitātes Baltijas jūras reģiona vēstures un arheoloģijas institūts, Lietuva
Prof. Ph. D. Lazars Fleišmans (Lazar Fleishman), Stenforda Universitāte, ASV
Prof. Ph. D. Jergs Hakmans (Jörg Hackmann), Ščecinas Universitāte, Polija
Ph. D. Magnuss Ilmjervs (Magnus Ilmjärv), Tallinas Universitātes Vēstures institūts, Igaunija
Prof. Dr. hist. Aleksandrs Ivanovs, Daugavpils Universitāte
Prof. Dr. hist. Ēriks Jēkabsons, Latvijas Universitāte
D. Phil. Metjū Kots (Matthew Kott), Upsalas Universitāte, Zviedrija
Vēst. zin. kand., doc. Mihails Kovaļevs, Saratovas Valsts tehniskā universitāte, Krievija
Imants Lancmanis, Latvijas Zinātņu akadēmijas goda loceklis, Baltijas vēstures komisijas (Getingenē) korespondētājloceklis
Prof. Ph. D. Ēro Medijainens (Eero Medijainen), Tartu Universitātes Vēstures un arheoloģijas institūts, Igaunija
Prof. emer., Ph. D. Andrejs Plakans, Aiovas Valsts universitāte, ASV
Prof. Dr. habil. hist. Aivars Stranga, Latvijas Zinātņu akadēmijas īstenais loceklis, Latvijas Universitāte
Hum. m. dr. Žilvītis Šaknis (Žilvytis Šaknys), Lietuvas Vēstures institūts, Lietuva
Doc. Ph. Dr. Lubošs Švecs (Luboš Švec), Kārļa Universitātes Starptautisko studiju institūts, Čehija
Asoc. prof. Ph. D. Ieva Zaķe, Rovana Universitāte, ASV
Dr. hist. Guntis Zemītis, Latvijas Zinātņu akadēmijas korespondētājloceklis, LU Latvijas vēstures institūts


Ētikas vadlīnijas

  
Žurnāla redaktoram, autoriem un recenzentiem ir pienākums ievērot publicēšanās ētikas standartus. Žurnāla redakcijas atbildības lokā ir publicēšanās ētikas pārkāpumu novēršana. Vadlīnijas žurnāla redaktoram, autoriem un recenzentiem balstītas Publicēšanas ētikas komitejas izstrādātajā Žurnālu redaktoru rīcības kodeksā (COPE Code of Conduct for Journal Editors).  

Redakcijas darba detalizēts apraksts

 
Redaktors pieņem lēmumu par raksta publicēšanu, balstoties recenzentu atzinumā. Redaktors nodrošina, lai raksti tiktu recenzēti anonīmi un objektīvi, kā arī to, lai lēmums par raksta publicēšanu tiktu pieņemts, pamatojoties vienīgi raksta saturā. Redaktora pienākums ir nodrošināt rakstu recenzēšanas konfidencialitāti.

Pamatprincipi un prasības


Zinātniski recenzētā “Latvijas Vēstures Institūta Žurnāla” redkolēģija nepieļauj plaģiātismu, nedz arī cita veida neētisku rīcību. Publikācijai iesniegtie raksti, kuri neatbilst šīm prasībām, tiks noraidīti.
- Redkolēģijai jāsniedz informācija par jebkāda veida interešu konfliktiem;
- Redkolēģijai jāvērtē publicēšanai iesniegtie raksti vienīgi pēc to intelektuālā satura;
- Atbildīgā redaktora uzdevums ir iesniegto rakstu nodot diviem recenzentiem aizklātai izvērtēšanai. Katrs recenzents savā recenzijā sniedz rekomendāciju, norādot, vai recenzētais raksts publicējams vai noraidāms, vai arī tajā veicami labojumi vai papildinājumi.
- Redkolēģija ir atbildīga par lēmumiem, kas saistīti ar iesniegto rakstu publicēšanu un nodrošina, lai nekāda veida komerciāli ienākumi neietekmētu vai neiespaidotu tās lēmumus.   

Recenzēšanas process  


Recenzents ir atbildīgs par konfidencialitāti raksta manuskripta izskatīšanas gaitā un saglabā objektivitāti. Recenzents nosaka, vai rakstā norādītas atsauces uz visiem izmantotajiem avotiem. Ja recenzents nav pārliecināts par savu kompetenci konkrētā raksta recenzēšanā vai nonāk interešu konfliktā, viņš par to informē redaktoru, lai būtu iespējams piesaistīt citu recenzentu.

Pamatprincipi un prasības


- Recenzentam jāapliecina, ka viņš neatrodas nekāda veida interešu konliktā. Recenzents drīkst recenzēt rakstu, tikai un vienīgi balstoties tā saturā.
- Recenzents nedrīkst izpaust ar rakstu un tā saturu saistīto informāciju.
- Recenzentam ir pienākums informēt atbildīgo redaktoru par jebkuriem apstākļiem, kuru dēļ publicēšanai iesniegtais raksts būtu noraidāms.
- Ja recenzentam radušies apstākļi, kuru dēļ recenziju nav iespējams pabeigt, viņam par to nekavējoties jāinformē atbildīgais redaktors, lai publicēšanai iesniegto rakstu varētu nodot citam recenzentam.  

Vadlīnijas autoriem


Autoriem jāievēro rakstu noformēšanas vadlīnijas, kas pieejamas šeit. Autori ir atbildīgi par to, lai viņu iesniegtie manuskripti būtu pilnīgi oriģināli, nav tikuši publicēti iepriekš vai arī vienlaikus netiek vērtēti publicēšanai citā izdevumā. Autoriem ir pienākums sniegt atsauces, norādot visus avotus, kuri izmantoti raksta sagatavošanā. Manuskripta autorība ietver tikai tos autorus, kuri snieguši nozīmīgu ieguldījumu tā sagatavošanā.

Pamatprincipi un prasības


- Autoriem jāapliecina, ka viņu iesniegtie raksti ir viņu pašu oriģināls darbs, ka tie iepriekš nekur nav tikuši publicēti, vai arī vienlaikus netiek vērtēti publicēšanai citā izdevumā. Viena un tā paša raksta publicēšana dažādos izdevumos ir uzskatāma par neētisku rīcību un nav pieļaujama. Ja tomēr autors un redaktori kādu noteiktu iemeslu dēļ piekrīt raksta atkārtotai publicēšanai, tad otrajā publikācijā jāiekļauj norāde uz pirmo.
- Ja autori izmantojuši citu autoru darbus, obligāti jānorāda korekti noformētas atsauces vai citāti.
- Autoriem jābūt gataviem sniegt visu nepieciešamo papildu informāciju par publicēšanai iesniegto rakstu.  

Recenzēšanas process  


Raksti tiek iesniegti žurnāla atbildīgajam redaktoram, kurš pārbauda, vai raksts atbilst visām formālajām prasībām (tās detalizēti aprakstītas izdevuma mājaslapā).  Viņš/viņa, vajadzības gadījumā konsultējoties ar redkolēģijas locekļiem, izvēlas divus recenzentus, kuri anonīmi sagatavos publicēšanai iesniegtā raksta recenzijas. Recenzentu izvēlē stingri ievērojami divi galvenie kritēriji. Pirmkārt, recenzents nedrīkst atrasties nekāda veida interešu konfliktā, kura pamatā būtu saistība ar raksta autoru. Tas nozīmē, ka viņi nedrīkst pārstāvēt vienu institūciju. Otrkārt, recenzentam jābūt atbilstošās jomas pārzinātājam/ekspertam ar doktora grādu. Atbildīgais redaktors meklē recenzentus ne vien starp vietējiem, bet arī ārvalstu pētniekiem. Tā kā žurnālā tiek publicēti raksti par Baltijas reģionu, nereti pastāv iespēja piesaistīt arī lietuviešu, igauņu pētniekus, kuriem var būt latviešu valodas zināšanas. Ja raksts publicēts angļu valodā, tad anonīmais recenzents vispirms tiek meklēts ārvalstīs starp labākajiem attiecīgās jomas speciālistiem. Uzrunātie recenzenti nezina, kas ir rakstu autors, un otrādi. Saziņa starp autoriem un anonīmajiem recenzentiem notiek ar atbildīgā redaktora starpniecību. Ja recenzents piekrīt raksta recenzēšanai, viņš saņem rakstu, kā arī recenzenta veidlapu, kurā iekļauti standartizēti jautājumi ar iespējamajām atbildēm (jā/nē), kā arī vieta viņa rakstiskam vērtējumam brīvā formā, kurā tiek norādītas visas raksta pozitīvās un negatīvās puses, kā arī sniegts gala vērtējumu, vai raksts ir vai nav rekomendējams publicēšanai, vai arī tam nepieciešami nebūtiski vai būtiski papildinājumi/labojumi. Recenzijas sagatavošanai tiek dots vidēji mēnesis laika. Pēc tam autoram arī tiek dots apmēram mēnesi ilgs laiks raksta uzlabošanai. Ja objektīvi nepieciešams, raksta pilnveidošanai iespējams dot arī ilgāku laiku. Raksta uzlabotais variants vajadzības gadījumā tiek saskaņots ar recenzentiem. Lēmumu par to katrā atsevišķā gadījumā pieņem atbildīgais redaktors. Visās raksta izvērtēšanas stadijās redaktors savos lēmumos var konsultēties ar redkolēģiju.

Iegāde


Žurnālu var iegādāties Latvijas Vēstures institūtā Rīgā, Kalpaka bulv. 4, 208. telpā.
Cena: EUR 2.50.  


Kontakti

 
Kalpaka bulvāris 4, 125. telpa, Rīga, LV-1050, Latvija.    

Žurnāls elektroniski pieejams:

 https://www.lvi.lu.lv/lv/LVIZ.htmPilns saturs

    2009    2010    2011    2012    2013    2014    2015    2016    2017    2018    2019    2020    2021


Satura rādītāji

   1991    1992    1993    1994    1995    1996    1997    1998    1999    2000    2001    2002    2003    2004    2005    2006    2007    2008   © 2021  LU Latvijas vēstures institūts        Mājas lapas veidotāji